Search

Search
Show only items where
Found 160 results
Author Title [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name is R  [Clear All Filters]
2015
1Shuvalov VA, 1Tokmak NA, 2Reznichenko NP. Degradation of spacecraftpolymer films on long exposure to atomic oxygen flows and vacuum ultraviolet radiation. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(5):57–68.
1Shulga AV, 2Kravchuk SG, 1Sybiryakova Ye.S, 3Bilinsky AI, 4Blagodyr Ya.T, 3Vovchyk EB, 5Epishev VP, 6Kara IV, 1Kozyryev YS, 7Koshkin NI, et al. Development of Ukrainian network of optical stations UMOS as component of control systems for near-Earth space. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(3):74–82.
1Cheremnykh ОК, 2Grimalsky VV, 3Ivantyshyn ОL, 4Ivchenko VM, 4Kozak LV, 3Koshovy VV, 5Mezentsev VP, 5Melnik МО, 5Nogach RТ, 6Rapoport Yu.G, et al. Experimental and theoretical research of artificial acoustic modification of the atmosphere and ionosphere. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(1):48–53.
1Syniavskyi II, 2Milinevsky GP, 1Ivanov Yu.S, 1Sosonkin MG, 3Danylevsky VO, 1Rosenbush VK, 1Bovchaliuk AP, 4Lukenyuk AA, 5Shymkiv AP, 6Mishchenko MI. Methodology, hardware implementation, and validation of satellite remote sensing of atmospheric aerosols: first results of the Aerosol-UA space experiment development. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(3):09–17.
1Zaets I, 1Podolich O, 1Kukharenko O, 1Orlovska I, 1Haidak A, 1Shpylova S, 2Khirunenko L, 3Rogutskyy I, 4Reva O, 5Rabbow E, et al. Pre-flight Kombucha samples testing before exposition outboard the International Space Station. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(3):54–58.
1Zaets I, 1Podolich O, 1Kukharenko O, 1Orlovska I, 1Haidak A, 1Shpylova S, 2Khirunenko L, 3Rogutskyy I, 4Reva O, 5Rabbow E, et al. Pre-flight Kombucha samples testing before exposition outboard the International Space Station. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(3):54–58.
1Zaets I, 1Podolich O, 1Kukharenko O, 1Orlovska I, 1Haidak A, 1Shpylova S, 2Khirunenko L, 3Rogutskyy I, 4Reva O, 5Rabbow E, et al. Pre-flight Kombucha samples testing before exposition outboard the International Space Station. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(3):54–58.
1Rodionova NV, 1Katkova OV, 1Nesterenko ON, 1Skripchenko OV. Structural and functional changes in the cells of the bone tissue in space flight. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(3):48–53.

Pages