Search

Search
Show only items where
Found 200 results
Author Title [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name is C  [Clear All Filters]
2015
1Nazarova AG, 1Pozdnyakova NG, 1Voronova OO, 1Chunihin OYu., 1Piskova MV, 1Pastukhov AO, 1Borysov AA, 1Krisanova NV, 1Borisova TO. Analysis of biomodulatory properties and neurotoxicity of lunar dust analogue. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(4):103–111.
1Avramov KV, 1Chernobryvko MV, 2Batutina TYa., 3Degtyarenko PG, 2Tonkonozhenko AM. Dynamic instability of rockets fairings. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(1):10–14.
1Cheremnykh ОК, 1Fedorenko AK, 1Kryuchkov EI, 2Cheremnykh SО, 3Bespalova AV. Experimental and theorethical investigations of resonance phenomena in the magnetosphericionospheric plasma. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(1):64–69.
1Cheremnykh ОК, 1Fedorenko AK, 1Kryuchkov EI, 2Cheremnykh SО, 3Bespalova AV. Experimental and theorethical investigations of resonance phenomena in the magnetosphericionospheric plasma. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(1):64–69.
1Cheremnykh ОК, 2Grimalsky VV, 3Ivantyshyn ОL, 4Ivchenko VM, 4Kozak LV, 3Koshovy VV, 5Mezentsev VP, 5Melnik МО, 5Nogach RТ, 6Rapoport Yu.G, et al. Experimental and theoretical research of artificial acoustic modification of the atmosphere and ionosphere. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(1):48–53.
1Choliy VYa. On the precision estimates of Earth gravitation field models. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(1):70–76.
1Boiko RS, 1Danevich FA, 1Zueva OV, 1Kobychev VV, 1Kobycheva LM, 2Kobychev RV, 1Kropivyansky BN, 1Mokina VM, 3Poda DV, 4Polischuk OG, et al. Properties of neutrino and search for effects beyond the standard model. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(4):44–50.

Pages