Search

Search
Show only items where
Found 192 results
Author Title [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name is C  [Clear All Filters]
2015
1Cheremnykh ОК, 1Fedorenko AK, 1Kryuchkov EI, 2Cheremnykh SО, 3Bespalova AV. Experimental and theorethical investigations of resonance phenomena in the magnetosphericionospheric plasma. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(1):64–69.
1Cheremnykh ОК, 1Fedorenko AK, 1Kryuchkov EI, 2Cheremnykh SО, 3Bespalova AV. Experimental and theorethical investigations of resonance phenomena in the magnetosphericionospheric plasma. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(1):64–69.
1Cheremnykh ОК, 2Grimalsky VV, 3Ivantyshyn ОL, 4Ivchenko VM, 4Kozak LV, 3Koshovy VV, 5Mezentsev VP, 5Melnik МО, 5Nogach RТ, 6Rapoport Yu.G, et al. Experimental and theoretical research of artificial acoustic modification of the atmosphere and ionosphere. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(1):48–53.
1Choliy VYa. On the precision estimates of Earth gravitation field models. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(1):70–76.
1Boiko RS, 1Danevich FA, 1Zueva OV, 1Kobychev VV, 1Kobycheva LM, 2Kobychev RV, 1Kropivyansky BN, 1Mokina VM, 3Poda DV, 4Polischuk OG, et al. Properties of neutrino and search for effects beyond the standard model. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(4):44–50.
1Garmash KP, 1Chernogor LF. The results of observations of dynamic processes in the ionosphere that accompany the effect of acoustic radiation on the atmospheric boundary layer. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(1):54–57.
1Kozak LV, 2Kostyk RI, 3Cheremnykh OK, 1Prokhorenkov АS. Signs of self-organization processes in the solar atmosphere and near Earth space. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(4):66–80.
1Ladikov-Roev Yu.P, 1Loginov OO, 1Cheremnykh OK. Stability of crystallization front in prizmatical ampule under fast vibration. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(2):81–85.

Pages