Search

Search
Show only items where
Found 241 results
Author [ Title(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Last Name is Z  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
1Tsetlin VV, 1Deshevaya EA, 1Novikova ND, 1Polikarpov NA, 2Grachev EA, 2Grigoryan OR, 3Zavorina OA, 3Lazutin LL, 2Nechaev OYu., 4Churilo IV. Effect of low radiation doses on microbe population in space stations. Kosm. nauka tehnol. 2002 ;8(5-6):058-061.
1Pokhyl Yu.A, 2Abraimov VV, 1Saltevskij GI, 1Zaritskij IP, 1Lototskaya VA, 2Krevsun AV, 2Agashkova NN, 1Pristjuk MM, 3Tikhii VG, 4Gusarova IA, et al. The effect of on-ground simulated space factors on thermooptical and electrophysical characteristics of space vehicle materials. Kosm. nauka tehnol. 2009 ;15(6):73-83.
1Muradian Kh.K, 1Utko NA, 1Badova TA, 1Bezrukov VV, 1Butenko GM, 1Pishel IN, 1Rodnichenko AE, 1Sytnik LN, 1Ustimenko AN, 2Zheltonozhskii VA, et al. The effects of neutron irradiation on the rate of gaseous exchange and activity of the key antioxidant enzymes in the liver of mice. Kosm. nauka tehnol. 2003 ;9(2-3):090-098.
1Zaitseva AYu., 1Masley VN, 1Halaburda DA, 1Belousov KG, 2Moskalev SI, 1Zaitsev SS, 3Shovkoplias Yu.A. Electrojet tugs for spacecrafts interorbital transportation. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(5):24–27.
1Zaitseva AYu., 1Masley VN, 1Halaburda DA, 1Belousov KG, 2Moskalev SI, 1Zaitsev SS, 3Shovkoplias Yu.A. Electrojet tugs for spacecrafts interorbital transportation. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(5):24–27.
1Baranets NV, 1Ruzhin Yu.Ya., 2Afonin VV, 2Afonin VV, 1Oraevsky VN, 1Pulinets SA, 1Dokoukin VS, 1Mikhailov Yu.M, 1Sobolev Ya.P, 1Zhuzgov LN, et al. Electron beam injection quasilateral to the geomagnetic field from the data of Intercosmos-25 satellite: APEX project. Kosm. nauka tehnol. 2000 ;6(5):49-62.
1Vetukhova LM, 1Goncharenko MS, 1Zubkova OL, 2Mitrakhov NA, 1Redchyts SP, 1Khvatov MK. English-Russian-Ukrainian Rocket and Space Terminology Dictionary. Kosm. nauka tehnol. 2016 ;22(4):67-67.
1Zagoruiko VV, 1Konin VV. Ensuring precision approaches using the satellite navigation systems. Kosm. nauka tehnol. 2001 ;7(4):025-030.
1Paton BE, 1Lobanov LM, 1Asnis Yu.A, 1Ternovoj EG, 1Zubchenko Yu.V. Equipment and technology for electron-beam welding in space. Space Science and Technology. 2017 ;23(4):27-32.

Pages