Search

Search
Show only items where
Found 461 results
Author Title [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name is P  [Clear All Filters]
2013
1Kuzkov SV, 1Kuzkov VP, 2Sodnik Z, 3Volovyk DV, 3Pukha SP, 4Kleshchonok VV. A precise pointing and tracking system for photometric and coordinate measurements of hight-earth-orbit satellites. Kosm. nauka tehnol. 2013 ;19(3):61–67.
1Shuvalov VA, 2Lukenjuk AA, 1Pismennyi NI, 3Kulagin SN. Probe diagnostics of laboratory and ionospheric rarefied plasma flows. Kosm. nauka tehnol. 2013 ;19(1):13-19.
1Klymenko Yu.O, 1Semeniv OV, Bezpalova AV, 1Prutsko Yu.V, 2Maletin Yu.A, 2Stryzhakova NG, 2Zelinskyi SA, 2Tychyna SO, 2Drobnyi DM, 3Neymash VB, et al. Radiation susceptibility of supercapacitors and prospects for their space applications. Kosm. nauka tehnol. 2013 ;19(3):47–60.
1Klymenko Yu.O, 1Semeniv OV, Bezpalova AV, 1Prutsko Yu.V, 2Maletin Yu.A, 2Stryzhakova NG, 2Zelinskyi SA, 2Tychyna SO, 2Drobnyi DM, 3Neymash VB, et al. Radiation susceptibility of supercapacitors and prospects for their space applications. Kosm. nauka tehnol. 2013 ;19(3):47–60.
1Klymenko Yu.O, 1Semeniv OV, Bezpalova AV, 1Prutsko Yu.V, 2Maletin Yu.A, 2Stryzhakova NG, 2Zelinskyi SA, 2Tychyna SO, 2Drobnyi DM, 3Neymash VB, et al. Radiation susceptibility of supercapacitors and prospects for their space applications. Kosm. nauka tehnol. 2013 ;19(3):47–60.
1Cheremnykh ОК, 2Yampolski Yu.M, 3Agapitov AV, 2Zalizovski AV, 3Ivchenko VN, 3Kozak LV, 1Parnovski АS, 4Rapoport Yu.G, 1Selivanov Yu.A, 2Koloskov AV, et al. Studies of MHD oscillations of the Earth’s inner magnetosphere in the RESONANCE mission. Kosm. nauka tehnol. 2013 ;19(2):05–42.
1Kostyuchenko Yu.V, 2Bilous Yu.H, 3Movchan DM, 2Kopachevsky IM, 4Yushchenko MV, 2Artemenko IG, 5Popadyuk LV. The use of methods of the nonlinear spatial-temporal data regularization for the analysis of meteorological observations. Kosm. nauka tehnol. 2013 ;19(5):42–49.

Pages