АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В УКРАИНЕ В РАМКАХ ГАРМОНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С ЕВРОПЕЙСКИМ

Юрковская, НР
Косм. наука технол. 2016, 22 ;(6):45-53
https://doi.org/10.15407/knit2016.06.045
Язык публикации: Украинский
Аннотация: 
Современные реалии обусловливают развитие укра-инской науки и техники, необходимость приближения украинского законодательства к европейскому. Импле-ментация Соглашения об Ассоциации между Украиной 
и ЕС предусматривает реализацию международных норм и сотрудничества, в т. ч. в области космонавтики. В рабо-те предложены ключевые направления космических ис-следований, согласно с действующим еждународным и украинским правом.
Ключевые слова: гармонизация космического законодательства Украины с правом ЕС, космическое право, развитие космонавтики, Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС
References: 
1. Атаманенко Б. А., Редчиць Н. Є.Транспарентність та зміцнення довіри в космосі // Космічна наука і тех-нологія. — 2013. — 19, № 6. — С. 60—69.
2. Атаманенко Б. А., Федонюк Р. В.Міжнародне співробіт-ництво як інструмент участі в глобальних космічних проектах // Космічна наука і технологія. — 2014. — 20, № 3. — С. 3—13.
3. Бєглий О. В. Закон України «Про космiчну дiяльнiсть» i витоки нацiонального космiчного права // Космічна наука і технологія. — 1996. — 2, № 3. — С. 13—16.
4. Бєглий О. В. Так починалось мiжнародне космiчне пра-во // Космічна наука і технологія. — 1997. — 3, № 1. — С. 101—102.
5. Бєглий О. В., Кудрявченко О. B., Передерiй Р. B. Правовi проблеми сприяння iнвестицiям в космiчнiй галузi України // Космічна наука і технологія. — 1997. — 3, № 3. — С. 10—20.
6. ЗаконУкраїни «Про космічну діяльність»: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Н. Р. Малишевої. — К.: Атіка, 2005. — 196 с.
7. Малишева Н. Р. Дистанционное зондирование Земли из космоса: международно-правовое и националь-ное регулирование // Космическое аконодательство стран мира (на русском и английском языках). — К., 2009. — Т. 5. « Дистанционное зондирование Земли».
8. Малишева Н. Р.Космічне право: перспективи розвитку в міжнародному і національному правовому контек-стах // Вісник Акад. правових наук України. — 2003. — № 2-3. — С. 335—349.
9. Малишева Н. Р.Нариси з космічного права. — К.: Алерта, 2010. — 296 с.
10. Малишева Н. Р. Розвиток освіти в галузі космічно-го права: світові та регіональні процеси // Часопис Київ. ун-ту права. — 2010. — № 4. — С. 312—347. 
11. Малишева Н. Р. Теоретичні аспекти гармонізації еко-логічного законодавства // Антологія української юридичної думки. — К., 2005. — Т. 10. — С. 740—761.
12. План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014—2017 роки. Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 
847-р.
13. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтова-риством з атомної енергії і їхніми державами-члена-ми, з іншої сторони. Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014. — 282 с.