АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В РАМКАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ЄВРОПЕЙСЬКИМ

Юрковська, НР
Косм. наука технол. 2016, 22 ;(6):45-53
https://doi.org/10.15407/knit2016.06.045
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Сучасні реалії обумовлюють розвиток української науки і техніки, вимагаючи наближення українського законодавства до європейського. Імплементація Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС передбачає реалізацію міжнародних норм та співробітництва, зокрема у галузі космонавтики. В роботі запропоновано ключові напрямки космічних досліджень згідно з діючим міжнародним та українським правом.
Ключові слова: гармонізація космічного законодавства України з правом ЄС, космічне право, розвиток космонавтики, Угода про Асоціацію між Україною та ЄС
References: 
1. Атаманенко Б. А., Редчиць Н. Є.Транспарентність та зміцнення довіри в космосі // Космічна наука і тех-нологія. — 2013. — 19, № 6. — С. 60—69.

2. Атаманенко Б. А., Федонюк Р. В.Міжнародне співробіт-ництво як інструмент участі в глобальних космічних проектах // Космічна наука і технологія. — 2014. — 20, № 3. — С. 3—13.

3. Бєглий О. В. Закон України «Про космiчну дiяльнiсть» i витоки нацiонального космiчного права // Космічна наука і технологія. — 1996. — 2, № 3. — С. 13—16.

4. Бєглий О. В. Так починалось мiжнародне космiчне пра-во // Космічна наука і технологія. — 1997. — 3, № 1. — С. 101—102.

5. Бєглий О. В., Кудрявченко О. B., Передерiй Р. B. Правовi проблеми сприяння iнвестицiям в космiчнiй галузi України // Космічна наука і технологія. — 1997. — 3, № 3. — С. 10—20.

6. ЗаконУкраїни «Про космічну діяльність»: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Н. Р. Малишевої. — К.: Атіка, 2005. — 196 с.

7. Малишева Н. Р. Дистанционное зондирование Земли из космоса: международно-правовое и националь-ное регулирование // Космическое аконодательство стран мира (на русском и английском языках). — К., 2009. — Т. 5. « Дистанционное зондирование Земли».

8. Малишева Н. Р.Космічне право: перспективи розвитку в міжнародному і національному правовому контек-стах // Вісник Акад. правових наук України. — 2003. — № 2-3. — С. 335—349.

9. Малишева Н. Р.Нариси з космічного права. — К.: Алерта, 2010. — 296 с.

10. Малишева Н. Р. Розвиток освіти в галузі космічно-го права: світові та регіональні процеси // Часопис Київ. ун-ту права. — 2010. — № 4. — С. 312—347. 

11. Малишева Н. Р. Теоретичні аспекти гармонізації еко-логічного законодавства // Антологія української юридичної думки. — К., 2005. — Т. 10. — С. 740—761.

12. План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014—2017 роки. Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р.

13. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтова-риством з атомної енергії і їхніми державами-члена-ми, з іншої сторони. Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014. — 282 с.