Інструкції

1. Стаття подається автором у двох друкованих примiрниках та надсилається електронною поштою.
 
2. До рукопису необхiдно додати направлення, пiдписане керiвником установи, де виконана робота, а також висновок експертної комiсiї про можливiсть вiдкритого публiкування. Слiд також на окремому аркушi вказати адресу, телефони та електронну адресу автора, з яким редакцiя може здiйснювати переписку. Для оформлення рубрики "Нашi автори" редакцiя просить на окремому аркушi вказати повнi iмена всiх авторiв та короткi вiдомостi про них: мiсце роботи, посада, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), електронну адресу, напрям досліджень, вiдзнаки та iн., а також ORCID (за наявності).
 
3. Мова: українська, англійська.
 
4. Основнi елементи статтi розмiщуються в такiй послiдовностi: номер УДК; назва статтi; iнiцiали та прiзвище автора;  повна назва установи, де працює автор;  відомості про автора, абстракт укр., рос. та англ. мовами;  текст статті;  додатки (якщо є); список лiтератури.  Рисунки, таблицi та пiдписи до рисункiв подаються на окремих аркушах.  Кожен рисунок повинен мати пiдпис, кожна таблиця — заголовок. Формули, рисунки, таблицi, роздiли мають просту арабську нумерацiю крiзь усю статтю.  Не слiд нумерувати тi роздiли та формули, на якi немає посилань у текстi. При виборi одиниць фiзичних величин необхiдно притримуватися системи СI. Іноземні прізвища в тексті даються в українській транскрипції.
 
5. Вимоги до оформлення списку лiтератури  в редакторі MS Word можна знайти тут.
    Приклади оформлення списку літератури можна знайти тут.
 
6.Рисунки надсилаються в jpeg або tif форматі, 300 dpi.
 
7. Рукописи, оформлені без урахування перерахованих правил, не розглядаються.
 
8. У разі відхилення статті, автору надходить повідомлення упродовж 1 тижня. Рецензування статті триває не більше 2 місяців. Статті, повернуті автору для виправлення і внесення відповідей на зауваження рецензента, які не повернуті потім у редакцію протягом 2 місяців, вважаються відхиленими.
 
9. Коректуру статті, надіслану редакцiєю автору для перегляду, необхiдно повернути в редакцію не пiзнiше нiж через три днi.
 
10. Договір про передачу авторського права Редакції журналу на друк статті, який треба заповнити і переслати в Редакцію, можна знайти тут.
 
Відповідальність за достовірність інформації в матеріалах, надрукованих журналом, несе автор.
 
Для отримання необхідної додаткової інформації контактуйте з відповідальним секретарем Редакції reda@mao.kiev.ua