Журналу «Космическая наука и технология» ‒ 15 лет

Кислюк, ВС
Косм. наука технол. 2010, 16 ;(1):05-08
https://doi.org/10.15407/knit2010.01.005
Язык публикации: Украинский
Аннотация: 
Статья содержит статистические данные, охватывающие выпуски журнала «Космическая наука и технология» за 15 лет: распределение статей по темам, география авторов журнала и т. п. Приведена краткая история учреждения и становления журнала. 
References: 
1. Kyslyuk V. S., Klymenko V. M., Klymenko O. V. The journal «Space Science and Technology»: 10th anniversary. Kosm. nauka tehnol. Suppl., 11 (2), 3—6 (2005) [in Russian].
2. Paton, B.E., Negoda, A.A., Yatskiv, Ya.S., Konyukhov, S.N., Kordyum, E.L., Kuntsevich, V.M., Litvinenko, L.N., Nemoshkalenko, V.V., Prisnyakov, V.F., Trefilov, V.I., Bass, V.P., Bondarenko, S.I., Frolkis, V.V., Kordyum, V.A., Korkushko, 0.V., Lobanov, L.M., Lyalko, V.I., Morozhenko, 0.V., Pilipenko, V.V., Pokhyl, Yu.A., Yampolski, Yu.M., Cheremnykh, 0.K., Dranovsky, V.J., Fedorov, 0.P., Sedykh, S.N., Vavilova, I.B.
Ukrainian scientific research and technological experiments proposed for the International Space Station: brief overview. Kosm. nauka tehnol., 6 (4), 10-19 (2000).