Бортова інформаційна система для дослідження потоків часток в навколоземному просторі

Погрібний, ВО, Рожанківський, ІВ, Таянов, СА
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(4):44–48
https://doi.org/10.15407/knit1998.04.044
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Бортова інформаційна система СТЕП-Е призначена для ідентифікації, вимірювання енергії та визначення просторово-часових характеристик енергійних частинок магнітосфери та космічного простору. Вона працює разом із телескопічними детекторами, які встановлюються ззовні супутника. В результаті обробки сигналів давачів виявляються нестаціоиарпості потоків у вигляді різких змін інтенсивності потоку в порівнянні з середньою інтенсивністю, а також досліджуються стохастичні зв'язки між інтенсивностями випадкових потоків частинок і параметрами електричних і магнітних полів за допомогою крос-корелянійного аналізу.
Ключові слова: космічні інформаційні системи, фізика атмосфери
References: 
1.     Воронов С. Ф., Гальпер А. М., Кириллов-Угрюмов В. Г. и др.   Регистрация  возрастания   потоков   высокоэнергичных частиц в районе БМА 10 сентября 1985 г. // Космич. ис­следования.-1989.-27, № 4.-С. 629.
2.     Воронов С. Ф., Гальпер А. М., Колдашев С. В. и др. Воз­растания потоков заряженных частиц высоких энергий в области БМА и сейсмичность Земли /'/ Космич. исследо­вания. -1990.-28, N° 5.-С. 789.
3.     Гальпер А   М., Дмитриенко В. В., Никитина Н. В. и др. Взаимосвязь высокоэнергичных заряженных частиц в ра­диационном поясе с сейсмичностью Земли /,/ Космич. ис­следования.-1989.-27, № 4.-С. 789.
4.     Лазутин Л. Л., Хрущинский А. А. Пульсирующие высыпа­ния энергичных электронов в авроральной зоне // Энер­гичные частицы в авроральной магнитосфере. — Апатиты: Кольский филиал АН СССР, 1977.-С. 74-93.
5.     Опенгейм А. В., Шафер Р. В. Цифровая обработка сигна­лов. - М.: Связь, 1979.-416 с.
6.     Погрибной  В.  А.   Бортовые системы обработки сигналов.
— Киев: Наук, думка, 1984.—216с.
7.     Пустоветов   В.    П.,    Малышев   А.    Б.    Пространственно-временная корреляция землетрясений  и  вариаций  потока высокоэнергичных   частиц   во   внутреннем   радиационном поясе   //   Космич.   исследования.— 1993.—31,   №   5,— С. 84.
8.     Pogribnyi V., Rozhankivsky I., Zelinski I., et al. Prograraab-le system for mesurement and processing of the sensor signals of particles fluxes in space plasma /  PDS'98.   —  Gliwice, 1998.-P. 337-343.
9.     Voronov S. A.,  Galper A.  M.,  Kirillov-Ugriumov V.G., et al. Registration of sporadic increase of high energy particle flux near Brazilian anomaly region // Proc. 20-th Int. Cos. Ray Conf.-1987.-Vol. 4.-P. 451.