НОВАЦІЇ В ДОЗВІЛЬНОМУ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ ДАНИНА ЧАСУ?

Малишева, НР, Гурова, АМ
Косм. наука технол. 2016, 22 ;(6):37-44
https://doi.org/10.15407/knit2016.06.037
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Аналізуються зміни, що відбулися в останні роки у космічної галузі України у зв’язку із взятим державою курсом на дере- гуляцію господарської діяльності. Зокрема, критично оцінюється скасування ліцензування в космічній сфері як таке, що прямо суперечить міжнародному космічному праву, йде врозріз зі світовою, зокрема європейською практикою, а також не відповідає специфіці космічної діяльності.
Ключові слова: дерегуляція, космічна діяльність, ліцензування, міжнародне космічне право, національне космічне законодавство
References: 
1. Бекірова Е.Правова природа інституту ліцензуван-ня певних видів господарської діяльності // Підпри-ємництво, господарство і право. — 2007. — № 10. — С. 95.
2. ЗаконУкраїни «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» // Ві-домості Верховної Ради України. — 2004. — № 9. — Ст. 79.
3. ЗаконУкраїни «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2015. — № 23. — Ст. 158.
4. Ліцензуванняв Україні / За ред. А. В. Шашкевич: — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 414 с. 
5. Малишева Н. Р. Чи варто «дерегулювати» сферу кос-мічної діяльності? // Публічне право. — 2016. — № 1. — С. 90—95.
6. РозпорядженняКабінету Міністрів України «Про за-твердження плану заходів щодо дерегуляції госпо-дарської діяльності» від 18.03.2015 № 357-р // Урядовий кур’єр. — 2015. — 24 квітня.— № 75.
7. УказПрезидента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020» від 12.01.2015 № 5/2015 // Офіційний вісник Президента України. — 2015. — № 2. — С. 14. — Ст. 154.
8. Щербина В. С.Господарське право України: Навч. посіб. — К.: Атіка, 1999. — 336 с.