Метод надійнісного моделювання самовідновлюваних бортових інформаційних систем

Мандзій, БА, Бєляєв, ВП, Волочій, БЮ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(4):55–60
https://doi.org/10.15407/knit1998.04.055
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Запропоновано метод аналізу стохастичних систем напівмарковського типу, який дозволяє зменшити розмірність математичних моделей аналізованих систем при збереженні достатньої для задач системотехнічного проектування точності. Метод також е зручним з точки зору формалізації побудови моделі і подальшої автоматизації розрахунків.
Ключові слова: космічні системи управління
References: 
1.     Башарин Г. П., Бочаров П. П., Коган Я. А, Анализ очере­дей в вычислительных сетях.  Теория и методы расчета. - М.: Наука, 1989.-336 с.
2.     Беляев В. П., Волочий Б. Ю., Мандзий Б. А. Автоматиза­ция построения надежностных моделей отказоустойчивых РЭС // Техника, экономика. Сер. Автоматизация проек­тирования. - 1994.-Вып. 2-3.-С. 73-81.

3.     Волочий Б. Ю., Калашников И. Д., Мазепа Р. Б., Манд­зий Б. А. Проектирование отказоустойчивых микропроцес­сорных информационно-измерительных систем.   —  Львов: Вища школа, 1987. —152 с.