Методика побудови підсистем візуалізації космічної інформації

Драган, ЯП, Яворський, БІ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(4):85–92
https://doi.org/10.15407/knit1998.04.085
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Запропоновано постулати системного забезпечення експерименту, зокрема при розробці підсистем візуалізації. Задля витримання умов реального масштабу часу експерименту (забезпечення пропускної здатності інформаційного каналу людина-техніка при мінімальній втраті інформації) вимагаємо від вигляду представлення фінітності та інваріантності до трансляцій в часі. По супутникових каналах зв'язку тривалий сигнал оператор спостерігає короткий інтервал часу (реалізацію сигналу). Спостереження можна трактувати як набір реалізацій (множину), або ансамбль (коли на множині реалізацій задається ще її випадкова міра). З постульованих умов зауважено, що для розробки технічних засобів варто застосовувати теоретичну модель, що будується на основі енергетичної концепції теорії сигналів. Вона охоплює детерміновані, випадкові стаціонарні та періодично нестаціонарні сигнали, властиві бїо-, гєо-, геліо-, екоявищам. Крім того, модель враховує кінцевість енергетичного ресурсу фізичного джерела сигналу та закон збереження енергії.
Ключові слова: візуалізація космічної інформації
References: 
1.    Адамар Ж. Исследование процесса изобретения в области математики. — М.: Сов. радио, 1970.—152с.
2.    Адлер Ю. П.,  Грановский Ю. В., Маркова Е. В. Теория эксперимента: прошлое, настоящее, будущее.   —  М.:  Зна­ние, 1982.—64 с. —(Сер. Математика и кибернетика).
3.     Горбулін В. П., Завалішин А. П., Негода О. О. та ін. Про державну космічну програму України // Косміч. наука і технологія.-1995.-1, № 1.-С. 7-11.
4.     Домбровский 3. И., Яворский Б. И., Лотоцкий Я. В. Кон­тролер цветного дисплея для экспресс визуализации теле­метрической информации // Технические и программные средства телеметрической  обработки  спутниковой  инфор­мации: тез. НТК.  —  М.: Программпром,  1989.( — С. 47 — 48).
5.     Драган Я. П. Структура і представления моделей стохас­тических сигналов. — Киев: Наук, думка, 1980. —389 с.
6.     Неванлинна Р. Пространство, время и относительность. -М.: Мир, 1966.-229 с.
7.     Прикладна теорія випадкових процесів і полів / Під ред. Я. П. Драган, В. О. Омельченко. —Харків —Львів —Терно­піль: Тернопільський приладобудівний ін-т., 1993.—248 с.
8.     Секей Г. Парадоксы в теории вероятностей и математиче­ской статистике. — М.: Мир, 1990.-240 с.
9.     Франко І. Я. Із секретів поетичної творчості. — Київ: Рад. письменник, 1969. —191 с.
10.   Dombrovs'kyi Z. I., Dragan J. P., Javors'kyi В. І., Javor-s'kyi V. І. Backgrounds for on-Earth system development an on-line vizualization of the telemeter information under the active   experiment   in   space   //   Proc,   of   IV   Ukraine — Russian — Chine Symposium on Space Science and Technol­ogy. - Kyiv, 1996.-Vol. 2.-P. 813-815.
11.   Dragan J. P. Energetic concept in the theory of nonstation-ary stochasticsignals: representations, transformations, statis­tical estimations / / Latvian signal processing international conference. - Riga: Zinatne, 1990.-Vol. l.-P. 32-36.
12.   Dragan J. P., Chorna L., Javors'kyi B. I. Energy Theory of Stochastic Signals, Separation of Classes and Specification of Statistical  Processing Algoritmus  //   Signal  Analysis  and Prediction I. Proc. of ECSAP-97. The first European Confer­ence on Signals Analysis and Prediction.   —   Prague,  1997. -P. 129-132.
13.   Franks L. Signal theory.   —   Englewood Cliffs, New York: Prentice-Hall, 1969.-317 p.
14.  Newman D. J. Is probability a part of mathematical truth // Probabilistic and stochastic methods in analysis and ap­plication / Ed. J. S. Byrnes. - Dortrecht: Kluwer, 1992.-699 p.

15.   Sarlemijn A., Kroes P. A. Factors in development of modern physics. — Amsterdam: Elsevier Sc. publ., 1989. —362 p.