Ковзні рангові перетворення аерокосмічних зображень з класифікацією елементів за характеристиками об’єктів

Воробель, РА
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(4):97–102
https://doi.org/10.15407/knit1998.04.097
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Проаналізовано метоли підвищення локальних контрастів зображень з використанням ковзних рангових перетворень. Показано, що зважені ковзні рангові перетворення вимагають точного визначення контрастності елементів. Запропоновано узагальнену лінійку f-еквалізацію, основою якої є. зважені рангові перетворення з класифікацією елементів за характеристиками об’єктів. Вона забезпечує ефективне керування підсиленням локальних контрастів зображень.
Ключові слова: обробка зображень
References: 
1.     А. с. 1672490 СССР, МКИ ... Устройство для преобразо­вания изображений объектов / Ю. А. Лысенко, С. А. Ел-манов.-Опубл. 00.00.91, Бюл. М° 31.
2.     Беликова Т. П., Кронрод М. А., Чочиа П. А. и др. Циф­ровая обработка  фотоснимков  поверхности  Марса,  пере­данных АМС «Марс-4» и «Марс-5» // Космич. исследо­вания. - 1975.-13, № 16.-С. 898-906.
3.     Беликова Т   П., Ярославский Л.  П.  Использование адап­тивных амплитудных преобразований для препарирования изображений   //   Вопр.   радиоэлектроники.   Сер.   Общетехн.-1974.-Вып. 14.-С. 88-98.
4.    Воробель  Р.   А.   Ковзне   перетворення  зображень  з  кла­сифікацією елементів за контрастністю об'єктів / Автоматика-95:   Друга   Укр.   конф.   з  автоматичного  керування, 26-30 вересня 1995 р. Праці.  - Львів: НТЦ ІТІС, 1995. -Т. 3.-С. 95-98.
5.     Воробель Р. А.  Скользящие взвешенные ранговые преоб­разования изображений //  Пробл. упр. и информатики. -1997.-№ 2.-С. 65-74.
6.    Воробель Р   А. Ядра визначення контрасту елементів зо­браження    //    Відбір    і    обробка    інформації. —1997. — Вип. П(87).-С. 96-100.
7.     Воробель  Р.  А.  Лінійний опігс визначення контрастності елементів    зображення    //    Доповіді    НАН    України,— 1998.-№ І.-С. 127-131.
8.    Воробель Р. А., Опир Н. В., Попов Б. О. Деякі методи обробки зображень у задачах рентгенографічного контро­лю якості виробів .// Фіз.-хім. мех. матеріалів. —1997 — № 5.-С. 93-98.
9.     Ким В., Ярославский Л.  Ранговые алгоритмы обработки изображений.  —  М.,  1985,—40 с, —(Рукопись деп. в ВИ­НИТИ 30.05.85 г., .49 3793-85 Деп.).
10.   Очин Е. Ф.  Вычислительные системы обработки изобра­жений   — Л.: Энергоатомиздат, 1989.—136с.
11.   Чочиа П. А. Методы улучшения аэрокосмических изобра­жений,  использующие гистогрмму по фрагменту //  Ис-след. Земли из космоса. — 1985. —№ 6, — С  66—72.
12.  Ярославский Л. П. Цифровая обработка сигналов в оптике и голографии: Введение в цифровую оптику. — М.: Радио и связь, 1987.-296 с.
13.   Chochia P. A. Image enhancement using sliding histograms //   Comput.   vision,   graphics   and   image   processing. -1988.-44, N2.-P. 211-229.
14.   Hall E. L. Almost uniform distribution for computer image enhancement    //    IEEE    Trans.    Comput. -1974.-C-23, M2.-P. 207-208.
15.   Ketcham D. J. Real time image enhancement technique // Pacif. Grove.-1976.-74, N 2.-P. 120-125.-(Proceeding SPIE/OSA conference on image processing).
16.   Kim V., Yaroslavskii L. Rank algorithms for picture recess­ing  /'/'  Comput.  vision, graphics and image processing.— 1986.-35, N 2.-P. 234-258.
17.   Pratt W.  Digital  image processing.   —   New York:  Wiley, 1978.-480 p.

18.   Preston K. Jr.,  Duff M. J. В., Levialdi S., Norgen P. E., Toriwaki J.-I. Basic of cellular logic with some applications in  medical  image processing  //   Proc.   IEEE. —1979.—67, N5.-P. 826-856.