Про один підхід до підвищення роздільної здатності складноструктурованих зображень у космічних дослідженнях

Коваль, ОІ, Косаревич, РЯ, Русин, БП
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(4):108–113
https://doi.org/10.15407/knit1998.04.108
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Представлені результати застосування ітераційного методу відновлення складноструктурованих зображень (реальних знімків земної поверхні з космосу) з метою підвищення їх роздільної здатності. Досліджено вплив параметра β на результати обробки. Показана необхідність компромісного вибору величини β та кількості кроків обробки.
Ключові слова: дистанційне зондування, обробка зображень
References: 
1.    Бейтс Р., Мак-ДоІшел М. Восстановление и реконструкция изображений. — М.: Мир, 1989, —336с.
2.    Бьемон Ж., Лагендейк Л., Мерсеро Р. М. Итерационные методы улучшения изображений // ТИИЭР. —1990. —78, № 5.-С. 58-84.
3.     Василенко  Г.   И.,  Тараторин  А.   М.   Восстановление изо­бражений. — М.: Радио и связь, 1986. —304 с.
4.     Коваль О. I., Косаревич Р. Я., Русин Б. П., Кобевко Д. Г. Підвищення роздільчої здатності космоаерофотографічних зображень // Сучасні технології в аерокосмічному комп­лексі: Третя міжнар. науково-практична конф.   —  Жито­мир, 1997.-С. 26-28.
5.     Тихонов  А.   Н.,  Арсенин  В.  Я.   Методы  решения некор­ректных задач. — М.: Наука, 1979. —288с.
6.     Шафер Р. У., Мерсеро Р. М., Ричарде М. А. Итерацион­ные алгоритмы восстановления сигналов при наличии ог­раничений // ТИИЭР.-1981.-69, № 4.-С. 34-55.

7.     Andrews Н. С.,  Hunt В. R.  Digital Image Restoration.   -Engleewood Cliffs. - New York: Prentice-Hall, 1977.