Імітаційне моделювання, методи теорії хаосу та фракталів в космічних дослідженнях

Кисіль, БВ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(4):138–144
https://doi.org/10.15407/knit1998.04.138
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглядаються підходи, математичні моделі, алгоритми синтезу зображень, завад та їх взаємодія. Отримано «реальні» зашумлені модельні зображення та шуми (спекл-шум, тепловий шум, турбулентність атмосфери), які з'являються в задачах дистанційного зондування земної поверхні та інших космічних об’єктів. Представлено графічне відображення складних об'єктів та фізичних процесів, які виникають в задачах космічних досліджень. Розроблені алгоритми базуються на імітаційних моделях, теорії хаосу та фрактальних зображеннях.
Ключові слова: математичне моделювання, обробка зображень
References: 
1.     Ахметьянов В. Р.,  Пасмуров А. Я   Обработка радиолока­ционных изображений и задачах дистанционного зондиро­вания земли. — М.: Радио и связь, 1987. —С. 70 — 81.
2.     Белокуров А. А. Методы сглаживания спекл-шума на ра­диолокационных   изображениях   земной   поверхности.    — М.: Радио и связь, 1990.-С. 26-35.
3.     Грицык В. В., Кисиль Б. В., Паленичка Р. М. Математи­ческое моделирование  фонов и  их  взаимодействие с  ло­кальными      объектами.       —      Львов,      1979, —52      с.— (Препринт/АН УССР. Физ.-мех. ин-т; N46).
4.     Карвер К.  Р.,  Элаши Ш.,  Улаби Ф. Т.  //   ТИИЭР,-1985.-73, № 6.-С. 75-87.
5.     Параллельная обработка  информации.   Параллельные ме­тоды   и   средства   распознавания   образов   /    Под   ред. В. В. Грицыка. - Киев: Наук, думка, 1986.-Т. 3.-280с.

6.     Прэтт У. Цифровая обработка изображений: В 2-х кн.  — М.: Мир, 1982.-Кн. 1.-310с.; Кн. 2.-479 с.