ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ШТУЧНИХ ТА ПРИРОДНИХ ЗЕМНИХ ПОВЕРХОНЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНФРАЧЕРВОНОГО КОСМІЧНОГО ЗНІМАННЯ

Станкевич, СА, Пилипчук, ВВ, Лубський, МС, Крилова, ГБ
Косм. наука технол. 2016, 22 ;(4):19-28
https://doi.org/10.15407/knit2016.04.019
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розроблено модель та спеціалізоване програмне забезпечення розрахунку температури земної поверхні за даними дистан- ційного зондування у далекому інфрачервоному діапазоні. Модель враховує вплив атмосфери та характеристик поверхонь, зокрема коефіцієнта теплового випромінювання. Для оцінки точності моделі водночас із проходженням супутника над досліджуваною територією виконувалися наземні вимірювання температури із застосуванням портативного пірометра. Одержувані карти температур дозволяють виявляти об’єкти, які здійснюють значне теплове навантаження на серед- овище, оцінювати поширення та динаміку таких ефектів, як «острови тепла» та розробляти стратегії зі зниження не- гативного впливу теплового забруднення урбанізованого середовища.
Ключові слова: коефіцієнт теплового випромінювання, космічні зображення, підсупутникові вимірювання, теплове поле, фізична температура
References: 
 1. Криксунов Л. З. Справочник по основам инфракрасной техники. — М.: Сов. радио, 1978. — 400 с.
2. Лубський М. С., Крилова Г. Б. Методика розрахунку приповерхневої температури за даними знімання у дальньому інфрачервоному діапазоні // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретичні та прикладні аспекти використання ма- тематичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та у виробництві". — Маріуполь: МДУ, 2015. — С. 82—85.
3. Луцик Я. Т., Гук О. П., Лах О. І. та ін. Вимірюван- ня температурні: теорія і практика. — Львів: Вид-во «Бескид Біт», 2006. — 560 с.
4. Пат. 84877, Україна. Спосіб підвищення просторової розрізненності багатоспектральних аерокосмічних зображень на основі класифікування спектральних сигнатур об’єктів / М. О. Попов, С. А. Станкевич. — Опубл. 10.12.2008.
5. Станкевич С. А., Пєстова І. О., Година О. О. та ін. Дис- танційна оцінка якісного стану рослинності на міських територіях на прикладі НПП «Голосіївський» // Наук. доповіді НУБіП України. — 2015. — № 2 (51). — 12 c. — http://nd.nubip.edu.ua/2015_2/5.pdf
6. Станкевич С. А., Филиппович В. Е., Лубский Н. С. и др. Интеркалибрация методов восстановления термодинамической температуры поверхности урбанизированной территории по материалам тепловой космической съёмки // Укр. журн. дистанційного зонду- вання Землі. — 2015. — № 7. — С. 14—23.
7. Barsi J. A., Barker J. L., Schott J. R. An atmospheric correction parameter calculator for a single thermal band Earth-sensing instrument // Proceedings of the International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARRS’03). — Toulouse: IEEE, 2003. — P. 3014—3016.
8. Chander G., Markham B. L., Helder D. L. Summary of current radiometric calibration coefficients for «Ландсат» MSS, TM, ETM+, and EO-1 ALI sensors // Remote Sensing of Environment. — 2009. — 113, N 5. — P.893— 903.
9. Dubuisson P., Giraud V., Chomette O., et al. Fast radiative transfer modeling for infrared imaging radiometry // J. Quant. Spectrosc. and Radiat. Transfer. — 2005. — 95, N 2. — P. 201—220.
10. Ibarra-Castanedo C., González D., Klein M., et al. Infrared image processing and data analysis // Infrared Phys. and Technol. — 2004. — 46, N 1-2. — P. 75—83.
11. Krylova H. B., Lubskiy N. S. Remote monitoring of the thermal field at urbanized area, taking Kyiv city as an example // Proceeding of 3rd International Conference on GIS and Remote Sensing. — Tsaghkadzor: Environmental Research and GIS Center, 2014. — P. 149—156.
12. Perez Hoyos I. C. Comparison between land surface temperature retrieval using classification based emissivity and NDVI based emissivity // Int. J. Recent Development in Engineering and Technol. — 2014. — 2, N 2. — P. 26— 30.
13. Radiometric Temperature Measurements Fundamentals / Eds Z. M. Zhang, B. K. Tsai, G. Machin. — Amsterdam: Academic Press, 2010. — 356 p.
14. Snyder W. C., Wan Z., Zhang Y., et al. Classification-based emissivity for land surface temperature measurement from space // Int. J. Remote Sensing. — 1998. — 19, N 14. — P. 2753—2774.
15. Stankevich S. A., Filippovich V. E. Infrared satellite imaging for the study of urban heat islands in Ukraine // Proceedings of 8th International Green Energy Conference (IGEC-8). — Kiev: NAU, 2013. — P. 219—223.
16. Van de Griend A. A., Owe M. On the relationship between thermal emissivity and the normalized difference vegetation index for natural surfaces // Int. J. Remote Sensing. — 1993. —14, N 6. — P. 1119—1131.
17. Yang H., Zhang L. F., Zhang X., et al. Algorithm of emissivity spectrum and temperature separation based on TASI data // J. Remote Sensing. — 2011. — 15, N 6. — P. 1242—1254.