ОЦІНКА ОКИСНЮВАЛЬНОГО СТРЕСУ МОХУ POHLIA NUTANS (HEDW.) LINDB. ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ГРАВІТАЦІЇ

Кияк, НЯ, 1Хоркавців, ЯД
1Інститут екології Карпат НАН України, Львів
Косм. наука технол. 2016, 22 ;(4):58-66
https://doi.org/10.15407/knit2016.04.058
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Досліджено стан прооксидантно-антиоксидантної системи у гаметофіті моху Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. в умовах реальної гравітації та після клиностатування. Оцінено часову динаміку вмісту первинних та кінцевих продуктів ліпопе- роксидації — дієнових кон’югатів і малонового диальдегіду в умовах модельованої мікрогравітації. Показано, що в умовах гравітаційного стресу індуктором антиоксидантної системи є пероксид водню, який стимулював підвищення каталазної та пероксидазної активності. Встановлено фазний характер реакцій прооксидантно-антиоксидантної системи в умовах клиностатування та зворотність окиснювальних процесів у післястресовий період
Ключові слова: аскорбатпероксидаза, каталаза, клиностатування, ліпопероксидація, мох Pohlia nutans, пероксид водню, пероксидаза
References: 
 1. Барабой В. А., Жадько С. И., Кордюм Е. Л., Сидоренко П. Г. Перекисное окисление липидов растений различного уровня организации при микрогравитаци- онном стрессе // Изв. АН СССР. Сер. Биологичес- кая. — 1991. — 3. — С. 368—375.
2. Бараненко В. В. Пероксидне окиснення ліпідів та активність супероксиддисмутази в рослинах гороху за умов кліностатування: Автореф. дис... канд. біол. наук. — К., 2003. — 24 c.
3. Гаврилов В. Б., Мишкорудная М. И. Спектрофото- метрическое определение содержания гидропереки- сей липидов в плазме крови // Лаб. дело. — 1983. — № 3. — С. 33—35.
4. Газарян И. Г., Хушпульян М., Тишков В. И. Особенности структуры и механизма действия пероксидаз растений // Успехи биологической химии. — 2006. — 46. — С. 303—322.
5. Демків О. Т., Хоркавців Я. Д., Кияк Н. Я., Кіт Н. А. Вплив гравітації на фотоморфогенез протонеми Pottia intermedia (Turn.) Furnr., Pottiales // Укр. ботан. журн. — 2005. — 62, № 3. — С. 329—336.
6. Дмитрієв О. П., Кравчук Ж. М. Активні форми кис- ню та імунітет рослин // Цитология и генетика. — 2005. — 4. — С. 64—74.
7. Карпец Ю. В., Колупаев Ю. Е. Ответ растений на ги- пертермию: молекулярно-клеточные аспекты // Вест ник Харьков. нац. аграр. ун-та. Сер. Биология. — 2009. — 1, 16. — С. 19—38.
8. Кордюм Е. Л., Сытник К. М., Бараненко В. В. и др. Клеточные механизмы адаптации растений к неблаго- приятным воздействиям экологических факторов в естественных условиях. — Киев: Наук. думка, 2003. — 290 с.
9. Королюк К. А., Иванова Л. И., Майорова И. Г. и др. Ме- тод определения активности каталазы // Лаб. дело. — 1988. — № 1. — С.16—19.
10. Лобачевська О. В., Хоркавців Я. Д. Гравічутливість в онтогенезі мохів // Космічна наука і технологія. — 2014. — 20, № 5. — С. 55—60.
11. Лобачевська О. В., Хоркавців Я. Д., Кияк Н. Я. и др. Гравіморфогенез гаметофіту мохів // Космічна наука і технологія. — 2015. — 21, № 4. — С. 94—102.
12. Методы биохимического исследования растений / Под ред. А. И. Ермакова. — 3 изд., перераб. и доп. — Л.: Агропромиздат, 1987. — 430 с.
13. Мусиенко М. М., Паршикова Т. В., Славный П. С. Спек- трофотометрические методы в практике физиологии, биохимии и экологии растений. — К.: Фитосоцио- центр, 2001. — 200 с.
14. Недуха О. М. Клітинна оболонка рослин і фактори се- редовища. — Київ: Альтерпрес, 2015 — 289 с.
15. Хоркавців Я. Д., Демків О. Т. Вплив інгібіторів аукси- нового транспорту на гравітропізм протонеми Pohlia nutans (Hedw.) // Космічна наука і технологія. — 2003. — 8. — С. 77—82.
16. Barkasdjieva N. T., Chrostov K. N., Christina K. N. Effect of calcium and zinc on the activity and thermostability of superoxide dismuatse and peroxidase // Biol. Plant. — 2009. — N 43. — P. 73—78.
17. Bradford M. A. Rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding // Anal Biochem. — 1976. — 72. — P. 248—254.
18. Demkiv O. T., Kordyum E. L., Kardash O. R., Khorkavtsiv O. Ya. Gravitropism and phototropism in protonemata of the moss Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. // Adv Space Res. — 1999. — 23, N 12. — P. 1999—2004.
19. Gechev T. S., Hille J. Hydrogen peroxide as a signal controlling plant programmed cell death // J. Cell. Biol. — 2005. — 168, N 1. — P. 17—20.
20. Ghamsari L., Keyhani E., Golkhoo S. Kinetics properties of guaiacol peroxidase activity in Crocus sativus L. corm