ЗМІНА ОРБІТИ ПІД ДІЄЮ МАЛОГО ПОСТІЙНОГО ГАЛЬМУВАННЯ

Маслова, АІ, 1Пироженко, ОВ
1Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпропетровськ
Косм. наука технол. 2016, 22 ;(6):20-25
https://doi.org/10.15407/knit2016.06.020
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглянуто задачу гальмування супутника на низькій майже коловій орбіті постійним трансверсальним прикоренням. Запропоновано використання нових змін-них, що описують рух і враховують особливість руху по 
майже колових орбітах. Проаналізовано основні закономірності руху і отримано кінцеві аналітичні вирази, що 
дозволяють з високою точністю описувати зміни параметрів орбіти.
Ключові слова: відведення об’єктів з орбіт, зміна орбіти, космічне сміття, мале гальмівне прискорення
References: 
1. Белецкий В. В. Очерки по механике космического по-лета. — 3-е. изд. — М.: Изд-во ЛКИ, 2009. — 432 с.
2. Бомбарделли К., Алпатов А. П., Пироженко А. В. и др. Проект «Космического пастуха» с ионным лучом. Идеи и задачи // Космічна наука і технологія. — 
2014. — 20, № 2. — С. 55—60.
3. Евтушенко Ю. Г.Влияние касательного ускорения на движение спутника // Прикл. мат. и мех. — 1966. — 30, № 3. — С. 317—323.
4. Охоцимский Д. Е.Исследование движения в централь-ном поле сил под действием постоянного касательно-го ускорения // Космич. исслед. — 1964. — 2, № 6. — С. 817—842.
5. Пироженко А. В. К построению новых форм уравне-ний возмущенного кеплерова движения // Космiчна наука i технологiя. — 1999. — 5, № 2/3. — С. 103—107.
6. Прикладнаянебесная механика и управление дви-жением: Сб. ст., посвящ. 90-летию со дня рожде-ния Д. Е. Охоцимского / Составители: Т. М. Эне-ев, М. Ю. Овчинников, А. Р. Голиков. — М.: ИПМ им. М. В. Келдыша, 2010 — 368 с.
7. Alpatov A. P., Beletsky V. V., Dranovskii V. I., et al.Dynamics of Tethered Space System. — Taylor & Francis Group, 2010. — 223 p.