До п’ятдесятиріччя першого експерименту зі зварювання у космосі

Стрелко, ОГ, Пилипчук, ОЯ, Бердниченко, ЮА
Косм. наука технол. 2019, 25 ;(5):76-84
https://doi.org/10.15407/knit2019.05.076
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Стаття присвячена відображенню історичних етапів зародження ідеї, підготовки та проведення перших експериментів зі зварювання матеріалів у космосі, виконаних 16 жовтня 1969 року радянськими льотчиками-космонавтами Георгієм Степановичем Шоніним и Валерієм Миколайовичем Кубасовим на космічному кораблі «Союз-6». Оцінено внесок як окремих спеціалістів, так і цілих організацій у вирішення завдань підготовки експерименту, розробки та виготовлення необхідного обладнання. Показано провідну роль у вирішення вказаних завдань групи українських вчених Інституту електрозварю-вання ім. Є. О. Патона на чолі з академіком Борисом Євгеновичем Патоном.
                 Досліджено чотириетапну періодизацію розробки, виготовлення та тестування обладнання та підготовки експерименту зі зварювання в космосі. Показано важ-ливість результатів експериментів в умовах, що імітують космічні, для підготовки проведення експерименту безпосеред-ньо в умовах космосу. Проведені дослідження дозволили виявити найбільш характерні особливості зварювання в умовах невагомості і вакууму. Показано, що саме шляхом детального аналізу результатів проведених наземних експериментів, а також експериментів на літаючій лабораторії ТУ-104, були відібрані найбільш перспективні методи для зварювання в умовах космосу, а саме: електронно-променеве зварювання; зварювання плавким електродом і зварювання стисненою дугою. Розглянуто особливості технічних рішень, які були втілені при розробці та виготовленні комплексного, повністю автономного пристрою для зварювання «Вулкан», що дозволяв виконувати на орбіті в автоматичному режимі електрон-но-променеве зварювання, зварювання стисненою дугою низького тиску і дугове зварювання плавким електродом. Пока-зано, що визначальний внесок у розробку зварювальної установки «Вулкан» та підготовку першого у світі експерименту зі зварювання у космосі зробили українські вчені Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона та Інституту електро-динаміки.
Ключові слова: історія космонавтики, внесок українських вчених, зварювальна установка «Вулкан», зварювання в космосі
References: 
1. Горбулін В. П., Яцків Я. С. Б. Є. Патон і розвиток космічної науки та технології. Космічна наука і тех-нологія. 2018. Т. 24, No 5. С. 43—52. URL: https://doi.org/10.15407/knit2018.05.043 (дата звернення:01.10.2019).
2. История развития сварки в космосе. URL: https://blog.svarcom.net/statii/svarka-v-kosmose.html (дата звернення:01.10.2019).
3. Лебедев В. К., Шелягин В. Д., Мохнач В. К., Наза-ренко О. К., Чалов В. И., Масалов Ю. А. Новая си-стема стабилизации тока и ускоряющего напряжения электронных пушек. Автоматическая сварка. 1971. No 9. С. 46—48.
4. Патон Б. E. Сварка в космосе. Техника молодежи. 1964. No 11. С. 13.
5. Патон Б. E. Сварка на орбите. Правда. 1969. 17 ок-тября.
6. Патон Б. E. Вулкан на орбите. Советский Союз. 1969. No 11. С. 4.
7. Патон Б. Е. Заводы в космосе. Новое время. 1975. No 15. С. 23—25.
8. Патон Б. Е. (Ред.) Космос: технологии, материаловеде-ние, конструкции: Сб. науч. тр. Киев: ИЭС им. Е. О. Па-тона НАН Украины, 2000.
9. Патон Б. Е. 25 лет сварке в открытом космосе. Кос-мічна наука і технологія. 2018. Т. 24, No 5. С. 14—18.
10. Пат он Б. Е. Предисловие к сборнику научных трудов «Космос: технологии, материаловедение, конструк-ции». Космічна наука і технологія. 2018. Т. 24, No 5. С. 10—13.
11. Патон Б. Е., Гавриш С. С., Шулым В. Ф., Булацев А. Р., Демьяненко В. В., Крюков В. А. и др. Ручные электронно-лучевые технологические работы в кос-мосе. Автоматическая сварка. 1999. No 10. С. 7—22.
12. Патон Б., Джанибеков В., Савицкая С. Испытано на орбите. Наука и жизнь. 1986. No 2. С. 2—7.
13. Патон Б. Е., Дудко Д. А., Бернадский В. Н. Лапчин-ский В. Ф. Загребельный А. А. Стесин В. В. и др. Выполнение ручной электронно-лучевой сварки в космосе. Космическое материаловедение и техноло-гия. Под ред. А. С. Охотин. Москва: Наука, 1977. С. 17—22.
14. Патон Б. Е., Кубасов В. Н. Эксперимент по сварке металлов в космосе. Автоматическая сварка. 1970. No 5. С. 7—12.
15. Патон Б. Е., Кубасов, В. Н. Десять лет космиче-ской технологии. Автоматическая сварка. 1979. No 12. С. 1—3.
16. Патон Б. Е., Лапчинский В. Ф. Сварка и родственные технологии в космосе. Киев: Наукова думка, 1998.
17. Патон Б. Е., Назаренко О. К., Чалов В. И., Непорож-ний Ю. В., Лебедев, В. К. Заруба, И. И. и др. Особенности аппаратуры и процессов электронно-лучевой сварки и резки в условиях космоса. Автоматическая сварка. 1971. No 3. С. 3—8.
18. Патон Б. Е., Патон В. Е., Дудко Д. А., Бернадский В. Н., Дубенко Г. П., Лапчинский В. Ф., Стесин В. В., Загребельный А. А., Ланкин Ю. Н., Масалов Ю. А., Цыганков О. С., Бойчук В. М. Стенд для исследова-ния технологических процессов в условиях, имити-рующих космос. Космические исследования на Украи-не. 1973. No 1. С. 5—8.
19. Первая сварка в космосе. URL: http://www.alfa-industry.ru/news/104/2835/ (дата звернення 01.10.2019).
20. Пилипчук О., Стрелко О. Міністр шляхів сполучення князь М. І. Хілков (1834—1909): життя та діяльність. Історія науки і техніки. 2016. Т. 6, No 9. С. 48—55. URL: http://hst-journal.com/index.php/hst/article/view/154 (дата звернення:01.10.2019).
21. Пилипчук О., Стрелко О. Костянтин Миколайо-вич Посьєт (1819—1899): життя та діяльність (до 200-річчя від дня народження). Історія науки і тех-ніки. 2017. Т. 7, No 10. С. 56—63. URL: https://doi.org/10.32703/2415-7422-2017-7-10-56-63 (дата звер-нення:01.10.2019).
22. Пилипчук О., Стрелко О. Тринадцятий міністр шляхів сполучення Російської імперії Гюббенет Адольф Якович (1831—1901 рр.). Історія науки і техніки. 2018. Т. 8, No 12. С. 39—52. URL: https://doi.org/10.32703/2415-7422-2018-8-1(12)-39-52 (дата звернення:01.10.2019).
23. Стесин В. В. В. Е. Патон в работах по космическим технологиям. Космічна наука і технологія. 2018. Т. 24, No 5. С. 24—27.
24. Таглина О. Евгений и Борис Патоны. Киев: Фолио, 2010.
25. Ясь О. В. Історіографія, як термін. Енциклопедія історії. Київ: Наук. думка, 2005. Т. 3. С. 584—591.
26. Garraghan G. J., Delanglez J., Appel L. A guide to historical method. New York: Fordham University Press, 1946.
27. Paton B. E. Welding in space. Welding Engineering. 1972. 57(1). Р. 25—29.
28. Paton B. E., Lapchinskii V. F. Welding in space and related technologies. Cambridge: International Science Publishi, 1997.