Дослідження небезпечних екзогенних процесів на території міста Дніпропетровська з використанням супутникових знімків

Волошин, ВІ, Шапар, АГ, Переметчик, ММ
Косм. наука технол. 2005, 11 ;(5-6):051-055
https://doi.org/10.15407/knit2005.05.051
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Проведено лінеаментний аналіз геологічних структур зсувонебезпечних районів міста Дніпропетровська по космічних знімках. Для завірки результатів аналізу геофізичними методами на основі спостереження природного імпульсного електромагнітного поля Землі виділено зони тектонічних порушень на тестовій ділянці. Показано, що лінеаменти, виділені в результаті дешифрування космічних знімків, знайшли відображення в виділених тектонічних зонах за результатами спостереження природного імпульсного електромагнітного поля Землі. Встановлено, що найактивніші екзогенні та деформаційні процеси спостерігаються у вузлах перетину тектонічних розломів (лінеаментів). Створення космосхеми таких зон за результатами дистанційного зондування Землі дозволяє здійснювати моніторинг небезпечних екзогенних процесів, що мають природно-техногенне походження.
References: 
1.  Антонов Ю. Р., Левенко А. С. Опасные геологические процессы в Днепропетровске // Экополис. — 2003.— № 1(11) —1(12).—С. 33—37.
2.  А. с. 1382221 СССР. МКИ Способ прогноза тектонической нарушенности / А. Б. Посудиевский, В. Н. Саломатин, А. К. Михалев, Г. М. Стовас. — Заявл. 17.03.87; Опубл. 00.00.88, Бюл. № 10.
3.  А. с. 1766182 СССР. МКМ Способ прогноза геодинамиче­ских зон в массиве горных пород / А. Б. Посудиевский, И. С. Белый, Г. М. Стовас. — Заявл. 20.04.90; Опубл. 00.00.91, Бюл. № 22.
4.  Деклараційний патент на винахід № 64221 А, Україна. Спосіб виділення на площі ділянок неоднорідної будови грунтового масиву / І. С. Білий, М. М. Довбні, Г. П. Кузіна, Г. М. Стовас. — 2004.
5.  Деклараційний патент на винахід № 64222 А, Україна. Спосіб виявлення ділянок замочування покрівлі підземної споруди / І. С. Білий, М. М. Довбні, Г. П. Кузіна, Г. М. Стовас. — 2004.
6.  Держпатент України № 8085. Способ выявления геодина­мических зон в массиве горных пород / И. С. Белый, В. Я. Кириченко, Г. М. Стовас, А. В. Шмиголь. — Заявл. 20.11.95.
7.  Довбнич М. М., Солдатенко В. П. Технология геологическо­го картирования на основе системно-блоковой модели зем­ной коры // Геофизика и математика: Матер. II Всерос. конф. — Пермь, 2001.—С. 350—355.
8.  Космическая   информация   в   геологии.   —   М.:   Наука, 1983.—536 с.
9. Кравцова В. И. Космические методы картографирования.—  М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995.—240 с.
10.  Кронберг П. Дистанционное изучение Земли: Пер. с нем.—  М.: Мир, 1988.—343 с.
11.  Мичак А. Г., ЛіщенкоЛ. П., Терещенко О. М. и др. Вивчення екологічного стану урбанізованих та промислових територій України за багатозональними космічними знім­ками // Космічна наука і технологія.—2002.—8, № 2/3.— С 209—217.
12.  Михайлов А. Е., Корчуганова Н. И., Баранов Ю. Б. Дистанционные методы в геологии. — М.: Недра, 1993.— 224 с.
13.  Ніколаєнко Б. О., Янцевич О. О. Лінеаментний аналіз на основі дешифрування МАКС для вирішення задач еко­логічного картування і прогнозування // Нові методи в аерокосмічному землезнавстві: Метод, посібник з тематичної інтерпретації аерокосмічних зйомок. — Київ: ЦАКДЗ ІГН НАНУ, 1999.—С 129—132.
14.  Рябухин А. Г., Макарова Н. В., Макаров В. И. Космические методы в геологии. — М.: Изд-во МГУ, 1988.—146 с.
15.  Теременко О. М., Лялько В. І., Федоровський О. Д., Рябоконенко О. Д. Екологічна інтерпретація космічних зйомок міських агломерацій // Нові методи в аеро­космічному землезнавстві. — Київ: ЦАКДЗ ІГН НАН України, 1999.—С. 156—162.

16.  Тяпкин К. Ф., Гонтаренко В. Н. Системы разломов Укра­инского щита. — Киев: Наук, думка, 1996.184 с.