Використання деривативних вегетаційних індексів для оцінки вмісту хлорофілу в рослинності за даними вимірів з космосу

Кочубей, СМ, Казанцев, ТА
Косм. наука технол. 2011, 17 ;(3):54-59
https://doi.org/10.15407/knit2011.03.054
Мова публікації: російська
Анотація: 
Вивчено можливість використання деривативних вегетаційних індексів для моніторингу рослинності на основі гіперспектральних вимірювань з борту космічного супутника. За допомогою імітаційних моделей «ґрунт- рослинність» проведено розрахунки деривативною вегетаційного індексу D725 /D702 з використанням спектральних кривих відбиття листків. Показано, що зниження спектрального розділення до 10 нм, що відповідає максимальним відомим на сьогодні значенням для супутникових сенсорів, не викликає істотних змін індексу D725 /D702 . При повному проективному покритті ґрунту рослинністю відхилення його величини від значень, отриманих при розділенні 1 нм, знаходяться в межах 2-7 % при варіаціях концентрації пігменту в широкому діапазоні. У разі неповного проективного покриття відхилення не перевищують 16 % для найбільш несприятливого випадку: проективне покриття ґрунту 25 %, низький вміст хлорофілу і високе відбиття ґрунту. Теоретичне обґрунтування інформативності індексу D725 /D702 при зниженому спектральному розділенні підтверджено результатами аналізу даних спектрального сенсора Hyperion, встановленого на борту супутника ЕО-1. Встановлена висока кореляція між відбиттям в зеленій області спектрів посівів пшениці, присутніх на знімку, і концентрацією хлорофілу, розрахованою за індексом D725 /D702.
Ключові слова: імітаційні моделі, гіперспектральні вимірювання, хлорофіл
References: 
1.  Андрианова Ю. Е., Тарчевский И. А. Хлорофилл и про­дуктивность растений. — М.: Наука, 2000. — 135 с.
2.  Казанцев Т. А., Туменок Л. В., Кочубей С. М. Дистан­ционные измерения динамики содержания хлоро­филла в посевах озимой пшеницы // Физиол. и био-хим. культурных растений. — 2010. — 42, № 6. — С. 544—549.
3.  Кочубей С. М. Оценка основных параметров сельско­хозяйственных посевов по спектру отражения расти­тельности в оптическом діапазоні // Космічна наука і технологія. — 2003. — 9, № 5/6. — С. 185—190.
4.  Кочубей С. М., Казанцев Т. А., Донец В. В. Использова­ние деривативных вегетационных индексов для уст­ранения помех, создаваемых отражением почвы при дистанционном зондировании растительности // Космічна наука і технологія. — 2008. — 14, № 3. — С. 69—74.
5.  Кочубей С. М., Кобец Н. И., Шадчина Т. М. Количест­венный анализ формы спектральных кривых отраже­ния листьев растений как способ тестирования их со­стояния // Физиол. и биохим. культурных растений. — 1988. — 20, № 6. — С. 535—539.
6.  Кочубей С. М., Кобец Н. И., Шадчина Т. М. Спектральные свойства растений как основа методов дистанционной диагностики. — Киев: Наук. думка, 1990. — 136 с.
7.  Davids С., Tyler A. N. Detecting contamination-induced tree stress within the Chernobyl exclusion zone // Remote Sens. Environ. — 2003. — 85, N 1. — P. 30—38.
8.  Graeff S., Claupein W. Quantifying nitrogen status of corn (Zea mays L.) in the field by reflectance measurements // Eur. J. Agron. — 2003. — 19, N 4. — P. 611—618.
9. Kochubey S. M., Bidyuk P. I. Novel approach to remote sensing of vegetation // Proc. of SPIE. — 2003. — 5093. — P. 181—188.
10. Kochubey S. M., Kazantsev T. A. Changes in the first derivatives of leaf reflectance spectra of various plants induced by variations of chlorophyll content // J. Plant Physiol. — 2007. — 164, N 12. — P. 1648— 1655.
11. Kochubey S. M., Yatsenko V. A. Monitoring system for ag­ricultural crops on chlorophyll basis // Proc. of SPIE. —
2003. — 5232. — P. 92—99.
12. Lamb D. W., Steyn-Ross M., Schaares P., et al. Estimating leaf nitrogen concentration in ryegrass // Int. J. Rem. Sens. — 2002. — N 23. — P. 3619—3648.
13. Smith K. L., Steven M .D., Colls J. J. Use of hyperspectral derivative ratios in the red edge region to identify plant stress responses to gas leaks // Remote Sens. Environ. —
2004. — 92. — P. 207—217.

14. Zarko-Tejada P. J., Miller J. R., Morales A., et al. Hyper-spectral indices and model simulation for chlorophyll estimation in open-canopy tree crops // Remote Sens. Environ. — 2004. — 90. — P. 463—476.