Гравічутливість в онтогенезі мохів

1Лобачевська, ОВ, 1Хоркавців, ЯД
1Інститут екології Карпат НАН України, Львів
Косм. наука технол. 2014, 20 ;(5):55–60
https://doi.org/10.15407/knit2014.05.055
Мова публікації: українська
Анотація: 

Визначено гравічутливість у нових видів мохів та проаналізовано особливості їхніх гравіморфозів на різних стадіях онтогенезу. Встановлено, що гравіреакції сприяють формуванню нового фенотипу і підвищенню фенотипної пластичності гаметофітної і спорофітної стадій онтогенезу бріофітів. Уперше показано, що гравітація сприяє активності вегетативного розмноження і відіграє важливу роль у реалізації репродуктивної стратегії мохів

Ключові слова: бріофіти, гравіморфоз, гравічутливість мохів
References: 
1. Демкив О. Т., Хоркавцив Я. Д., Кардаш А. Р. и др. Взаимодействие света и гравитации в ростовых движениях протонемы мхов // Физиол. растений. — 1997. — 44, № 2. — С. 205—211.
2. Демків О. Т., Кордюм Є. Л., Таїрбеков М. Г. та ін. Гравіморфогенез протонеми листяних мохів // Доп. НАН України. Сер. Біол. — 1998. — № 7. — С. 163—166.
3. Демків О. Т., Кордюм Є. Л., Хоркавців Я. Д., Таїрбеков М. Г. Умови гравітації — експериментальна база для пізнання закономірностей морфогенезу рослин в гравітаційному полі // Космічна наука і технологія. — 2006. — 12, № 5/6. — С. 30—35.
4. Демків О. Т., Хоркавців Я. Д., Кияк Н. Я., Кіт Н.А. Вплив гравітації на фотоморфогенез протонеми  Pottia intermedia(Turn.) Fürnr., Pottiales // Укр. бот. журн. — 2005. — 62, № 3 — С. 329—337.
5. Демків О. Т., Хоркавців Я. Д., Пундяк О. І. Гравітація як формотворчий фактор розвитку мохів // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку. — Київ:
Логос, 2009. — Т. 2. — С. 403—408.
6. Лакин Г. Ф. Биометрия. — М. : Высш. шк., 1990. — 352 с.
7. Лобачевська О. В. Нові види мохів з гравітропною протонемою // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Темат. зб. Ін-ту екології Карпат НАН України. — Львів: Ліга-Прес, 2006. — Вип. 6. — С. 137—143.
8. Пундяк О. І., Демків О. Т., Хоркавців Я. Д., Багрій Б. Б. Полярність проростання спор Funaria hygrometrica Hedw. // Космічна наука і технологія. — 2002. — 8, № 1. — С. 96—100.
9. Хоркавців Я. Д., Кияк Н. Я., Кіт Н. А. Гравізалежний морфогенез мохів // 14-та Укр. конф. з космічних досліджень (8—12 вересня 2014 р., Ужгород). — Ужгород, 2014. — С. 71.
10. Bopp M. Development Physiology of Bryophytes // New Mannual / Ed. R. V. Schuster. — The Hattori Bot. Lab., Nichinan, 1983. — P. 276—324.
11. Chaban Ch. I., Kern V. D., Ripetskyj R. T., et al. Gravitropism in caulonemata of the moss Pottia intermedia// J. Bryol. — 1998. — 20. — P. 287—299.
12. Cove D., Bezanilla M., Harries Ph., Quatrano R. Mosses as model systems for the study of metabolism and development // Ann. Rev. Plant Biol. — 2006. — 57. — P. 497—520.
13. Demkiv O. T., Khorkavtsiv Ya. D. Pundiak O. I. Changes of protonemal cell growth related to cytoskeleton organization // Cell Biology International. — 2003. — 27, N 3. — P. 187—189.
14. Demkiv O. T., Kordyum E. L., Kardash O. R., Khorkavtsiv O. Ya. Gravitropism and phototropism in protonemata of the moss Pohlia nutans(Hedw.) Lindb. // Adv. Space Res. — 1999. — 23, N 12. — P. 1999—2004.
15. Frey W., Kürschner H. Asexual reproduction, habitat colonization and habitat maintenance in bryophytes // Flora. — 2010. — 4, N 20. — P. 1—12.
16. Glime G. M. Ecophysiology of development: fragment / Bryophyte ecology // 2006 http://www.bryoecol.mtu.edu
17. Graf M. D., Rochefort L. Moss Regeneration for Fen Restoration: Field and Greenhouse Experiments // Restoration Ecology. — 2008. — P. 1—10.
18. Kern V. D., Schwuchow J. M., Reed D. W., et al. Gravitropic moss cells default to spiral growth on the clinostat and in microgravity during spaceflight // Planta. — 2005. — 221. — P. 149—157.
19. Lobachevska O. V., Demkiv O. T., Ripetskyj R. T. Influence of gravity on spatial orientation and morphogenesis of moss sporophytes // Adv. Space Res. — 1998. — 21, N 8/9. — P. 1141—1144.
20. Nick P. Microtubule, signalling and abiotic stress // Plant J. — 2013. — 75(2). — P. 309—323.
21. Ripetskyi R. T., Kit N. A., Chaban Ch. I. Influence of gravity on the photomorphism of secondary moss protonemata // Adv. Space Res. — 1999. — 23, N 12. — P. 2005—2010.
22. Sack F. D. Plant gravity sensing // Int. Rev. Cytol. — 1991. —127. — P. 193—252.
23. Schwuchow J. M., Kern V. D., White N. J., Sack F. Concervation of the plastid sedementation zone in all moss genera with known gravitropic protonemata // J. Plant Growth Regul. — 2002. — 21. — P. 146—155.

24. Sun H., Basu S., Brady S. R., et al. Interaction between auxin transport and the actin cytoskeleton in developmental polarity of Fucus distichusembryos in response to light and gravity // Plant Physiol. — 2004. — 135. — P. 266—278.