МЕТОДИКА ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ ЗА БАГАТОСПЕКТРАЛЬНИМИ СУПУТНИКОВИИ ЗНІМКАМИ

Маслей, ВМ, 1Мозговий, ДК, Білоусов, КГ, Хорошилов, ВС, Бушанська, ОС, Галич, МГ
1Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Косм. наука технол. 2016, 22 ;(6):26-36
https://doi.org/10.15407/knit2016.06.026
Мова публікації: російська
Анотація: 
Наведено результати обробки та аналізу багатоспектральних супутникових знімків середнього розрізнення з метою оцінки динаміки і наслідків незаконного видо-бутку бурштину в Україні. В ході досліджень виявлено
суттєві пошкодження ґрунту на території лісових маси-вів і полів в результаті інтенсивного багаторічного видобутку бурштину на обраній території моніторингу.
References: 
1. Макаров А. Л., Мозговой Д. К., Хорошилов В. С. и др. Решение научно-прикладных задач с использовани- ем снимков MODIS и ASTER // Космич. техника. Ра- кетное вооружение. — 2014. — Вып. 2. — С. 70—76.
2. Михайлова Т. Хроники Амбера: обзор российского рынка янтаря и изделий из него // Навигатор юве- лирной торговли. — 2009. — № 5. — С. 14—18.
3. Мозговой Д. К. Обработка спутниковых снимков при решении прикладных задач // Междунар. науч.- практ. форум «Наука и бизнес»: Тез. докл. — Днепро- петровск, 2015. — С. 191—194.
4. Мозговой Д. К., Васильев В. В. Анализ многолетней засухи по данным Landsat-8 // Вісник ДНУ. Ракет- но-космічна техніка. — 2016. — Вип. 13, 24, № 4. — С. 79—89.
5. Мозговой Д. К., Васильев В. В. Контроль природных и антропогенных процессов с помощью веб-серви са Landsat viewer // Междунар. науч.-практ. форум «На- ука и бизнес». — Днепрo, 2016. — С. 62—67.
6. Мозговой Д. К., Чорненко М. В. Геоинформационные веб-сервисы онлайн обработки спутниковых сним- ков // Вісник ДНУ. Ракетно-космічна техніка. — 2016. — Вип. 13, 24, № 4. — С. 89—95.
7. Савченко Е. В., Мозговой Д. К. Анализ последствий не- законной добычи янтаря в Украине // XVIII Міжнар. молодіжна наук.-практ. конф. «Людина і Космос»: Зб. тез. — Дніпро, 2016. — С. 361.
8. Філіпович В. Є. Оперативний контроль поширення нелегального видобутку бурштину та оцінка збитків заподіяних державі за матеріалами багатозональної космічної зйомки // Екологічна безпека та природо- користування. — 2015. — Вип. 20 (4). — С. 71—78.
9. Філіпович В. Є. Супутниковий моніторинг територій незаконного видобутку бурштину [Електронний ре- сурс] // Укр. журн. дистанційного зондування Зем- лі. — 2015. — 6. — С. 4—7. — Режим доступу: http:// ujrs.org.ua/ujrs/article/view/52/70.
10. Філіпович В. Є., Крилова Г. Б., Лубський М. С. Мето- дика пошуку та локалізації ділянок незаконного ви- добутку бурштину за матеріалами багатозональної космічної зйомки // 14 Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні технології управління еколо- гічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях»: Зб. наук. пр. — 2015. — С.189—198.
11. Філіпович В. Є., Шевчук Р. М. Модернізація методики і технології оцінки шкоди нанесеної державі внаслідок нелегального видобутку бурштину на основі косміч- ного моніторингу земельних ресурсів (на прикладі Олевського району Житомирської області) // Матер. 15 Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні інформа- ційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях» (Київ, Пуща-Водиця, 3—6 жовтня 2016 р.) / За ред. С. О. Довгого. — Київ: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2016. — С. 85—87.
12. Hnatushenko V. V., Hnatushenko V. V., Mozgovoy D. K., Vasiliev V. V. Satellite technology of the forest fires effects monitoring // Sci. Bull. Nat. Mining Univ. — 2016. — N 1. — http://nvngu.in.ua/index.php/en/component/ jdownloads/ viewdownload/59/8445