Вплив нейтронного опромінення на швидкість газообміну і активність ключових ферментів антиоксидантної системи печінки мишей

Мурадян, XК, Утко, НО, Бадова, ТО, Безруков, ВВ, Бутенко, ГМ, Пішель, ІМ, Родниченко, АЄ, Ситник, ЛН, Устименко, АМ, Желтоножський, ВО, Садовніков, ЛВ, Тарасов, ГГ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(2-3):090-098
https://doi.org/10.15407/knit2003.02.090
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Зроблено спробу змоделювати в наземних умовах нейтронне опромінення, характерне для вторинного випромінювання в літальних космічних апаратах. З цією метою використано джерело з радіоактивним ізотопом 252Cf98 спектр нейтронів якого, сформований за допомогою водневмісних матеріалів, має моду 1–5 МеВ. Показано, що приблизно через добу (22–24 год) після опромінення у мишей (n = 54) спостерігається дозозалежне збільшення швидкості споживання кисню (Vo2, r = 0.48, Р <0.001) та виділення вуглекислого газу (Vco2, r = 0.59, Р <0.001), яке супроводжується підвищенням активності супероксиддисмутази (г = 0.34, Р<0.02), але не каталази печінки. У контрольних мишей (n = 23) активність каталази позитивно корелює з Vo2 (г = 0.66, Р<0.001) і Vco2 (г = 0.63, Р <0.001). Для групи тварин, опромінених дозою нейтронів 2 Гр (n = 20), такої кореляції немає. Результати аналізу за допомогою тривимірного нелінійного плотингу свідчать про суттєві кількісні та якісні відмінності взаємозв'язків між розглянутими про- і антиоксидантними параметрами в групах контрольних і опромінених мишей.
Ключові слова: антиоксидант, нейтронне опромінення, печінка мишей
References: 
1.  Мурадян X. К. Космическая ионизирующая радиация: при­рода, биологические эффекты и защита // Космическая наука и технология.—2002.—8, № 1.—С. 107—113.
2.  Тимченко А. Н., Мозжухина Т. Г., Мурадян X. К. Влияние гипергравитационного стресса на выживаемость, газообмен, терморегуляцию и синтез РНК и белка у мышей разного возраста // Пробл. старения и долголетия.—1996.—6.— С. 145—150.
3.  Aebi H. Catalase in vitro II Meth. Enzymol.—1984.—105.— P. 121 — 126.
4.  Allen R. G., Tresini M. Oxidative stress and gene regulation // Free Radic. Biol. Med.—2000.—28.—P. 463—499.
5.  Badhwar G. D., Keith J. E., Cleghorn T. F. Neutron measure­ments onboard the space shuttle // Radiat Meas.—2001.— 33.—P. 235—241.
6.  Benton E. R., Benton E. V. Space radiation dosimetry in low-Earth orbit and beyond // Nucl. Instrum. and Meth. Phys. Res. В.—2001.—184.—P. 255—294.
7.  Cadenas E., Davies K. J. Mitochondrial free radical generation, oxidative stress, and aging // Free Radic. Biol. Med.—2000.— 29.—P. 222—230.
8.  Clowdsley M. S., Wilson J. W., Kim M. H., et al. Neutron environments on the Martian surface // Phys. Med.—2001.— 17, Suppl. 1.—P. 94—96.
9.  Droge W. Free radicals in the physiological control of cell function // Physiol. Revs.—2002.—82.—P. 47—95.
10.  Finkel Т., Holbrook N. J. Oxidants, oxidative stress and the biology of ageing // Nature.—2000.—408.—P. 239—247.
11.  Hollander J., Gore M., Fiebig R., et al. Spaceflight downregu-lates antioxidant defense systems in rat liver // Free Radic. Biol. Med.—1998.—246.—P. 385—390.
12.  Lowry O. H., Rosenbrough N. H., Farr A. L., Randall J. R. Protein measurement with the Folin phenol reagent // J. Biol. Chem.—1951.—193.—P. 265—75.
13.  McCord J. M., Fridovich I. Superoxide dismutase // J. Biol. Chem.—1969.—244.—P. 6049—6055.
14.  Reitz G. Neutron dosimetric measurements in shuttle and MIR // Radiat. Meas.—2001.—33.—P. 341—346.
15.  Shackelford R. E., Kaufmann W. K., Paule R. S. Oxidative stress and cell cycle checkpoint function // Free Radic. Biol. Med.—2000.—28.—P. 1387—1404.
16.  Singleterry R. C, Badavi F. F., Shinn J. L., et al. Estimation of neutron and other radiation exposure components in low earth orbit // Radiat. Meas.—2001.—33.—P. 355—360.
17.  Spillantini P., Taccetti F., Papini P., Rossi L. Radiation shielding of spacecraft in manned interplanetary flights // Nucl. Instrum. and Meth. Phys. Res. A.—2000.—443.—P. 254— 263.
18.  Spillantini P., Taccetti F., Papini P., et al. Radiation shielding of astronauts in interplanetary flights: the CREAM surveyor to Mars and the magnetic lens system for a spaceship // Phys. Med.—2001.—17, Suppl. 1.—P. 249—254.
19.  Trakhtenberg I. M., Korolenko Т. К., Utko N. A., Mura-dian К. К. The effect of chronic lead exposure on the body gaseous exchange and activities of superoxidedismutase and catalase in the liver of rats // 7th Reg. Meeting of the Central and Eastern European Section, Oct. 14—16, 2002, Brno. Trends and Advances in Env. Chem. and Ecotoxicol. — P. 222—225.

20. Wilson J. W., Shinn J. L., Tripathi R. K., et al. Issues in deep space radiation protection // Acta Astronaut.—2001.—49.— P. 289—312.