Спостереження і аналіз потужного сплеску рентгенівського випромінювання від мікроквазара Cyg X-3 в 2007 р

Фіделіс, ВВ
Косм. наука технол. 2009, 15 ;(1):068-070
https://doi.org/10.15407/knit2009.01.068
Мова публікації: російська
Анотація: 
 У 2007 р. вiд мiкроквазара Cyg X-3 згiдно з даними монiтора ASM/RXTE спостерiгався потужний спалах рентгенiвського випромiнювання тривалiстю приблизно 3 мiсяцiв. Максимальна iнтенсивнiсть випромiнювання в дiапазонi енергiй 1.5– 12 кеВ досягла 0.6 Краб. Аналiз кривої блиску в цей перiод показав антикореляцiю мiж iнтенсивнiстю рентгенiвского випромiнювання i показником жорсткостi. У спектрi потужностi джерела виявлено добову i пiвдобову гармонiки, iнтенсивнiсть яких значно поступається орбiтальнiй гармонiцi 4.8 год.
Ключові слова: крива блиску, мікроквазар, рентгенiвське випромiнювання
References: 
1.   Bonnet-Bidaud J.-M., Chardin G. Cygnus X-3, a critical review // Phys. reports. A Review Section of Physics Letters. – 1988. – 170, N 6. – 414 p.
2.   Miller-Jones J.C.A., Blundell K.M., Rupen M. P., et al. Time-sequence multi-radio frequency observations of Cygnus X-3 in flare // Astrophys. J. – 2004. – 600. – P. 368–389.