Імітація сигналів некогерентного розсіяння з урахуванням висотного розподілу іоносферних параметрів, динаміки плазми та завадових складових

Пуляєв, ВО, Богомаз, ОВ
Косм. наука технол. 2011, 17 ;(5):24-28
https://doi.org/10.15407/knit2011.05.024
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Представлено способи синтезу некогерентно розсіяних сигналів, що враховують висотний розподіл іоносферних параметрів (температури іонів та електронів, концентрацію електронів, відносний вміст іонів різних сортів), наявність динамічних процесів у плазмі (колективний рух і струми), а також наявність шумоподібних завад.
Ключові слова: динаміка плазми, некогерентне розсіяння, шумоподібні завади
References: 
1.   Богомаз А. В. Моделирование случайного сигнала с заданной спектральной плотностью мощности // Вестник НТУ «ХПИ»: Автоматика и приборострое­ние. — 2009. — № 23. — С. 29—32.
2.   Брюнелли Б. Е., Намгаладзе А. А. Физика ионосфе­ры. — М.: Наука, 1988. — 521 с.
3.   Деклараційний патент України на корисну модель UA № 42311. Спосіб імітації суміші шумоподібного сиг­налу та завади із заданими спектрами / В. О. Пуляєв, О. В. Богомаз, Д. В. Котов. — 2009. — Бюл. № 12.
4.   Деклараційний патент України на корисну модель UA № 45547. Спосіб імітації висотного розподілу сигналу некогерентного розсіяння та завади / О. В. Богомаз. — 2009. — Бюл. № 21.
5.   Деклараційний патент України на корисну модель UA № 58665. Спосіб імітації сигналу некогерентного розсіяння згідно до стану та динаміки іоносферної плазми / В. О. Пуляєв, А. Є. Мірошніков, Л. Я. Єме-льянов и др. — 2011. — Бюл. №. 8.
6. Лысенко В. Н. Синтез модели НР-сигнала // Вестник ХПИ: Исследование ионосферы методом НР. — 1987. — № 248, вып. 5. — С. 21—24.
7. Лысенко В. Н., Капустян А. А., Бруско А. В. Имитация НР-сигнала // Вестник ХПИ: Исследование ионо­сферы методом НР. — 1986. — № 234, вып. 4. — С. 60—64.
8. Пуляев В. А., Дзюбанов Д. А., Домнин И. Ф. Определе­ние параметров ионосферы методом некогерентного рассеяния радиоволн. — Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. — 240 с.
9. Пуляев В. А., Сокол Е. И., Богомаз А. В. и др. Особен­ности функционирования прямой задачи рассеяния при расчете параметров ионосферной плазмы // Ра­диотехника. — 2010. — № 160. — С. 280—285.
10. Рогожкин Е. В., Пуляев В. А., Лысенко В. Н. Зондиру­ющие сигналы для исследования ионосферы мето­дом некогерентного рассеяния. — Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. — 256 с.

11. Эванс Дж. В. Теоретические и практические вопросы исследования ионосферы методом некогерентного рассеяния радиоволн // ТИИЭР. — 1969. — 57, № 4. — С. 139—175.