Порівняння інформативних можливостей багатозональної зйомки і спектроскопії високої роздільної здатності при дистанційному зондуванні рослинного покриву

Кочубей, СМ
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(2):41–48
https://doi.org/10.15407/knit1999.02.041
Мова публікації: російська
Анотація: 
Імітаційні моделі використані для дослідження спотворень, що вносяться в кінцевий результат при оцінюванні вмісту хлорофілу в листках за спектральними кривими відбивання. Використовуючи спектральні криві відбивання листка гарбуза, записані на лабораторному спектрометрі з високим спектральним розділенням, імітовано роботу мультиспектрального радіометра. Досліджено вплив варації параметрів вимірюваного об'єкта та інструментальних. Серед перших − проективне покриття, концентрацію хлорофілу у листку, відбивальні характеристики грунту, серед інших − півширину, інтенсивність пропускання у максимумі і форму контура пропускання смугових світлофільтрів, що виділяють спектральні інтервали зондування, рівень високочастотних шумів. Ці результати порівняли з тими, які були отримані на приладі з високим спектральним розділенням. Показано, що спотворення шуканої величини концентрації хлорофілу в умовах неповного проективного покриття менше при використанні спектрометра з високим спектральним розділенням. Відхилення від значень, отриманих хімічним методом, залежать також від концентрації хлорофілу у об'єкті і відбивальних характеристик грунту. Результати, отримані в моді мультиспектрального радіометра, стійкіші до впливу високочастотних шумів.
Ключові слова: імітаційні моделі, дистанційне зондування, хлорофіл
References: 
1.  Кочубей С. М., Кобец Н. И., Шадчина Т. М. Спектральные свойства растений как основа методов дистанционной диаг­ностики. — Киев: Наук, думка, 1990.—136 с.
2.  Коробков М. Е., Кочубей С. М. Метод оценки величины шага   при   дифференцировании   спектральных   кривых   с помощью   ЭЦВМ   //   Журн.   прикл.   спектр.—1975.—22, вып. 6.—С. 1093—1097.
3.  Кочубей С. М., Шадчіна Т. М. Спосіб дистанційного визна­чення вмісту хлорофілу в листках монокультури рослин // Патент на винахід № 10370 від 25.12.96.
4.  Сураев   В.   Ф.,   Кочубей   С.   М.   О   точности   цифрового дифференцирования экспериментально измеренных спект­ральных  контуров  //  Журн.   прикл.   спектр.—1985.—42, вып. 46.—С. 627—631.
5.  Шевченко О. В., Кочубей С. М. Изменения структурной организации пигментного аппарата листьев озимой пшеницы  в  различные  фазы  вегетации  //   Физиология  расте­ний.—1993.—40, № 5.—С. 749—753.
6.  Goetz A.  F.  High resolution imaging spectrometer  (HIRIS): Science and instrument // Int. J. Imaging Systems and Tech­nology.—1991.—3.—P. 131 — 143.
7.  Hinzman L. D., Bauer V. E., Daughtry C. S. T. Effects of nitrogen fertilization on growthy and reflectance characteristics of winter wqheat // Rem. Sens. Enviroin.—1986.—19, N 1.— P. 47—61.

8.  Miller J. R., Hare E. W. Imaging spectrometry as a tool for botanical mapping //  Proc.  Int.  Soc.  Opt.  Eng.:  Vol.  834. Imaging Spectroscopy II / Ed. G. Vane, 20—21 August 1987, San Diego, 1987.—P. 108—113.