Математичне моделювання та оптимізація процесу відбору проби середовища буровим роботом-інформатором в екстремальних умовах Марса

Цокуренко, ОО
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(2):55–59
https://doi.org/10.15407/knit1999.02.055
Мова публікації: російська
Анотація: 
Робота містить в собі постановку задачі розрахунку руху сипучого середовища в пристрої з складною геометрією та її розв'язання методами імітаційного моделювання і кінцевих елементів. Математична модель середовища розглядається як в'язко-пластична і містить фізичні та геометричні нелінійності, які зумовлюють поведінку середовища як рідини, так і твердого тіла. Задача розглянута в розтині оптимізації функціональних характеристик, які обумовлюють процес. Отримано принципово нові результати і залежності. Алгоритми оптимізації пройшли успішну апробацію в наукових космічних експериментах.
Ключові слова: імітаційне моделювання, Марс, робот-інформатор
References: 
1.  Алимов   О.   Д.,   Фролов  А.   В.,   Цокуренко  А.   А.   и  др. Исследование свойств горных пород Венеры по результатам бурения. — Фрунзе: Илим, 1987.—109 с.
2.  Лойцянский  Л.   Г.   Механика   жидкости   и   газа.   —   М.: Наука, 1973.—847 с.
3.  Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. — М.: Мир, 1979.—392 с.
4.  Стажевский С. Б. Задачи деформирования сред с внутрен­ним трением и дилатансией в горном деле: Автореф. дис. д-ра тех. наук. — Новосибирск, 1988.—38 с.

5. Фролов А. В., Цокуренко А. А. Обоснование алгоритма формирования и обработки информации бурового робота-информатора. — 1988.—53 с. —(НИЦ ИМПУЛЬС АН Кирг. ССР, № 0659).