Про похибки побудови вертикалі при старті носіїв

Карачун, ВВ, Потапова, КР, Мельник, ВМ
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(4):70–74
https://doi.org/10.15407/knit1999.04.070
Мова публікації: російська
Анотація: 
Аналізується вплив акустичного випромінювання з боку рушійних установок на похибки гіроскопічного горизонту, зокрема його дія на рідинний маятниковий перемикач системи корекції гірогоризонту.
Ключові слова: акустичне випромінювання, рушійні установки, система корекції гірогоризонту
References: 
1.  Данилин В. П. Гироскопические приборы. — М.: Высшая шк., 1965.—539 с.
2.  Карачун В. В., Мартыненко В.  С.  О перемещении абсо­лютно твердой оболочки под воздействием внешней акус­тической волны  давления  //  Докл.  АН  УССР.—1991.— № 3.—С. 42—45.