Кореляції та антикорреляціі в задачах аналізу дослідів по некогерентному розсіюванні радіохвиль в іоносфері

Мазманішвілі, ОС, Пуляєв, ВО
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(4):074-080
https://doi.org/10.15407/knit2004.04.074
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглянуто варіанти реалізацій кореляційного функціоналу, що заданий на комплексновизначеному нормальному марківському процесі першого та другого порядків. Наведено графічні приклади і аналітичні вирази, що описують статистичні властивості такого функціоналу та його складових у вигляді кореляцій та антикореляцій. Показано приклад використання щільностей розподілу функціоналу в процедурах сортування та ідентифікації даних некогерентного розсіювання.
References: 
1.  Мазманишвили А. С. Континуальное интегрирование как метод решения физических задач. — Киев: Наук, думка, 1987.—224 с.
2.  Мазманишвили А. С, Пуляев В. А., Рогожкин Е. В. Особенности определения высотных зависимостей парамет­ров ионосферной плазмы при некогерентном рассеянии радиоволн // Космічна наука і технологія.—2004.—10, № 2/3.—С. 36—44.
3.  Пикаев И. К. Плотность распределения оценки комплекс­ного коэффициента корреляции // Радиотехника и элект­роника.—1990.—35, № 5.—С. 1092—1094.
4.  Пуляев В. А. Алгоритм анализа функций невязки в процес­се расчета ионосферных параметров по АКФ сигнала HP // Вести. НТУ «ХПИ»: Сб. науч. тр. — Харьков: НТУ «ХПИ», 2001.—Вып. 4.—С. 216—218.
5.  Пуляев В. А. Статистическое оценивание параметров ионосферы в методе HP радиоволн // Радіотехніка.— 2002.—Вин. 129.—С. 98—102.
6.  Тихонов В. И., Миронов М. А. Марковские процессы. — М.: Сов. радио, 1977.—488 с.

7.  Franke S. J., Rottger J., LaHoz С, Liu С. Н. Frequency domain interferometry of polar mesosphere echoes with the EISCAT VHF radar: A case study // Radio Sci.—1992.—27, N 3.—P. 417—428.