Алгоритм визначення параметрів орбіт космічних апаратів системою допплерівських вимірювачів

Ковбасюк, СВ, Махонін, ЄІ, Писарчук, ОО
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(4):027-031
https://doi.org/10.15407/knit2004.04.027
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Запропоновано алгоритм визначення параметрів орбіт космічних апаратів системою допплерівських вимірювачів, оснований на використанні операційного методу диференціальних перетворень. Наведено результати оцінки ефективності розробленого алгоритму.
References: 
1.  Баранов В. Л., Баранов Г. Л. Системоаналоговое и квази­аналоговое моделирование // Электронное моделирование. —1994.—№ 4.—С. 9—16.
2.  Баранов Г. Л., Баранов В. Л., Ковбасюк С. В. Статистиче­ские характеристики дифференциального спектра траекто­рии движения КА // Космічна наука і технологія.—2001.— 7, № 4.—С. 147—153.
3.  Громов Г. Н. Дифференциально-геометрический метод на­вигации. — М.: Радио и связь, 1986.—384 с.
4.  Жданюк Б. Ф. Основы статистической обработки траектор-ных измерений. — М.: Сов. радио, 1978.—384 с.
5.  Пухов Г. Е. Дифференциальные спектры и модели. — К.: Наук, думка, 1990.—184 с.
6.  П'ясковський Д. В., Ковбасюк С. В., Шестаков В. I. Визначення параметрів руху КА системою допплерівських вимірювачів // Космічна наука і технологія.—2001.—7, № 4.—С 137—140.

7.  Сейдж Э., Меле Дж. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении: Пер с англ. / Под ред. Б. Р. Левина. — М.: Связь, 1976.—496 с.