Contents No 2, 1996

Astronomy and Astrophysics

Yatskiv, Ya.S.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 1996; 2(2):05-09
Tarasov, V.G.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 1996; 2(2):24–28

Space Instruments

Korepanov, V.Ye., Klimov, S.I., Tarasov, V.G., Chervinka, O.O.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 1996; 2(2):10-17
Parusimov, V.G., Ostrowskij, D.E., Dudnik, T.B., Stankevich, D.G.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 1996; 2(2):29–33
Kolobrodov, V.G.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 1996; 2(2):82–87

History of Space Research

Kavelin, S.S.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 1996; 2(2):102–104

Space and Atmospheric Physics

Korepanov, V.Ye., Klimov, S.I., Romanov, S.O.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 1996; 2(2):34–43
Yukhimuk, A.K., Fal'ko, O.G., Yukhimuk, V.A., Kucherenko, V.P., Fedun, V.N.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 1996; 2(2):44–48

Study of the Earth from Space

Pererva, V.M., Lyalko, V.I., Filipovich, V.E., Shpak, P.F.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 1996; 2(2):49–54

Spacecrafts and Payloads

Krishnamurthy, S.
Language: English
Kosm. nauka tehnol. 1996; 2(2):95–101

Space Navigation and Communications

Rofvarg, L.P., Piskorzh, V.V.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 1996; 2(2):62–65

Space-Rocket Complexes

Briker, V.V., Litvinov, V.S., Negoda, A.A., Novikov, A.V.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 1996; 2(2):66–69