Contents No 5, 1999

Spacecrafts and Payloads

Korepanov, V., Negoda, O., Lizunov, G., Alleyne, H., Balikhin, M., Blecky, J., Dudkin, F., Fedorov, A., Juchniewich, J., Klimov, S., Krasnoselskikh, V., Lefeuvre, F.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 1999, 5(5):03–08
Timoshenko, V.I., Agarkov, A.V., Moshnenko, Yu.I., Sirenko, V.N., Knyshenko, Yu.V., Lyashenko, Yu.G.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 1999, 5(5):56–64

Study of the Earth from Space

Fedorovskyi, O.D.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 1999, 5(5):09–15

Space Instruments

Chernyak, M.G., Bondarenko, O.M., Kovalenko, T.V.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 1999, 5(5):92–102

Space Life Sciences

Didenko, L.F., Parkhomenko, N.I., Maksimenko, L.A., Dyachenko, N.S., Zaritskiy, N.M., Kozar, F.E.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 1999, 5(5):118–122

Space Navigation and Communications

Space Astronomy

Space and Atmospheric Physics

Degtyaryov, V.V.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 1999, 5(5):52–55
Mazmanishvili, A.S.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 1999, 5(5):71–76

Space-Rocket Vehicles

Karachun, V.V., Potapova, E.R., Mel'nik, V.N., Astapova, A.B.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 1999, 5(5):77–80