Contents No 6, 2013

Space-Rocket Complexes

Spacecraft Dynamics and Control

Study of the Earth from Space

Lyalko, V.I., Kostyuchenko, Yu.V., Artemenko, I.G., Popadjuk, L.M., Fedyna, R.M., Voloshanenko, A.S.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(6):18–26
Kostyuchenko, Yu.V., Bilous, Yu.H., Solovyov, D.M., Kopachevsky, I.M.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(6):27-37

Space and Atmospheric Physics

Chernogor, L.F., Milovanov, Yu.B., Fedorenko, V.N., Tsymbal, A.M.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(6):38–46

Space Environment Monitoring and Space Debris

Vovk, V.S., Kozyryev, Y.S., Kulichenko, N.A., Sybiryakova, Ye.S., Shulga, A.V.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(6):53–59

Social Sciences in Space Exploration

Atamanenko, B.A., Redchyts, N.E.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(6):60–69