Contents No 5, 2015

Space-Rocket Complexes

Makarenko, A.A., Mashchenko, A.N., Shevtsov, E.I.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2015; 21(5):18–23
Zaitseva, A.Yu., Masley, V.N., Halaburda, D.A., Belousov, K.G., Moskalev, S.I., Zaitsev, S.S., Shovkoplias, Yu.A.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2015; 21(5):24–27

Space Life Sciences

Social Sciences in Space Exploration

Novykov, О.V., Tkachenko, V.D.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2015; 21(5):122–125

Space Energy, Power and Propulsion

Spacecraft Dynamics and Control

Yefymenko, M.V., Lutsenko, H.V., Paromova, T.O.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2015; 21(5):48–56

Space Materials and Technologies

Shuvalov, V.A., Tokmak, N.A., Reznichenko, N.P.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2015; 21(5):57–68

Astronomy and Astrophysics

Kaydash, V.G., Shkuratov, Yu.G., Korokhin, V.V.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2015; 21(5):75–89
Yakubovskyi, D.A., Savchenko, D.O., Busko, T.O.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2015; 21(5):90–93
Vavilova, I.B., Ivashchenko, G.Yu., Babyk, Yu.V., Sergienko, O.M., Dobrycheva, D.V., Torbaniuk, O.O., Vasylenko, A.A., Pulatova, N.G.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2015; 21(5):94–107