Contents No 2, 2017

History of Space Research

Lyalko, V.I., Popov, M.O., Fedorovskyi, O.D., Filipovich, V.E., Esipovich, S.M., Sedlerova, O.V.
Language: Russian
Space Sci.&Technol. 2017; 23(2):03-10

Study of the Earth from Space

Fedorovskyi, O.D., Khyzhniak, A.V., Diachenko, T.N., Yakimchuk, V.G., Pidhorniak, D.L., Sukhanov, K.Yu., Tomchenko, O.V.
Language: Ukrainian
Space Sci.&Technol. 2017; 23(2):11-16
Butko, I.M., Mamarev, V.M., Ozhynsky, V.V., Kharchenko, S.P.
Language: Ukrainian
Space Sci.&Technol. 2017; 23(2):17-23

Space Materials and Technologies

Space Life Sciences

Pastukhov, A.O., Dudarenko, M.V., Galkin, M.O., Krisanova, N.V., Nazarova, A.G., Pozdnyakova, N.G., Borisova, T.O.
Language: Ukrainian
Space Sci.&Technol. 2017; 23(2):32-40

Space and Atmospheric Physics

Mogylchak, V.Y., Milinevsky, G.P.
Language: Russian
Space Sci.&Technol. 2017; 23(2):41-47

Social Sciences in Space Exploration

Korepanov, V.E.
Language: Ukrainian
Space Sci.&Technol. 2017; 23(2):68-69