Contents No 1, 2000

Space Life Sciences

Kiforenko, B.N., Vasil'ev, I.Yu.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(1):03-55

Astronomy and Astrophysics

Kamensky, K.K., Kislyuk, V.S., Yatskiv, Ya.S.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(1):56–63

Social Sciences in Space Exploration

Gorbulin, V.P., Shevtsov, A.I., Shekhovtsov, V.S.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(1):64–71

Spacecrafts and Payloads

Doroshkevich, V.K., Kuznetsov, V.I., Kovalev, B.A., Goldstein, Yu.M.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(1):72–76

Space-Rocket Complexes

Konyukhov, S.N.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2000; 6(1):77–85

Study of the Earth from Space