Contents No 5, 2013

Space-Rocket Complexes

Study of the Earth from Space

Shuvalov, V.A., Lazuchenkov, D.N., Nosikov, S.V., Kochubey, G.S.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(5):16–26

Space and Atmospheric Physics

Kostyuchenko, Yu.V., Bilous, Yu.H., Movchan, D.M., Kopachevsky, I.M., Yushchenko, M.V., Artemenko, I.G., Popadyuk, L.V.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(5):42–49

Space Materials and Technologies

Naidich, Yu.V., Gab, I.I., Stetsyuk, T.V., Kostyuk, B.D.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(5):50–55
Zasuha, S.A., Makarov, A.L., Lykholit, N.I., Semenov, L.P., Melenevskiy, Y.A., Arkhipov, V.T.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(5):56–62
Vergun, L.Yu., Chernyak, V.Ya., Nedibalyuk, O.A., Orlovskaya, S.G., Karimova, F.F., Shkoropado, M.S.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2013; 19(5):63–69

History of Space Research