Contents No 1, 1996

Astronomy and Astrophysics

Nemoshkalenko, V.V.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 1996; 2(1):16–23
Shkuratov, Yu.G., Stankevich, D.G., Kornienko, Yu.V., Kachanov, A.S., Serbin, V.I.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 1996; 2(1):24–30
Kostyk, R.I., Keselman, I.G., Osypov, S.N., Lebediev, N.I., Oraevskyi, V.N., Zhugzhda, Y.D., Kopaiev, I.M.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 1996; 2(1):34–40

History of Space Research

Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 1996; 2(1):114-114
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 1996; 2(1):115-115

Space Instruments

Space Energy, Power and Propulsion

Prisniakov, V.F.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 1996; 2(1):73–81

Space Materials and Technologies

Savostianov, O.M., Yemetz, V.V., Ermakov, V.Yu.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 1996; 2(1):99–107