Умови мікрогравітації – експериментальна база для пізнання закономірностей морфогенезу рослин в гравітаційному полі

Демків, ОТ, Кордюм, ЄЛ, 1Хоркавців, ЯД, Таїрбеков, МГ
1Інститут екології Карпат НАН України, Львів
Косм. наука технол. 2006, 12 ;(5-6):030-035
https://doi.org/10.15407/knit2006.05.030
Мова публікації: Українська
Анотація: 
В умовах реальної мікрогравітації в космічному польоті виявлено спіральний ріст граві-чутливої протонеми моху Ceratodon purpureas. Показано, що спіралізації столонів передує диференціація каулонеми з косими клітинними перетинками та відхилення ростової зони апікальної клітини від горизонтальної осі росту. Нахил клітинних перетинок дає можливість верхівковій клітині обертатися навколо поздовжньої осі, долати опір субстрату і гравітації та закручуватися. На підставі досліджень росту протонеми С. purpureus, Burbula unguiculata і Physcomttrella patens в умовах звичайної гравітації, мікрогравітації та клиностатування при різних умовах освітлення та складі поживного середовища встановлено, що морфогенез протонеми регулюється насамперед ендогенними чинниками, дія яких на Землі маскується гравітацією або світлом.
Ключові слова: клиностатування, мікрогравітація, морфогенез
References: 
1.  Бутенко Р. Г. Культура изолированных тканей и физи­ология морфогенеза растений. — М.: Наука, 1964.— 272 с.
2.  Демків О. Т., Кордюм Е. Л., Таїрбеков М. Г. та ін. Гравіморфогенез протонеми листяних мохів // Доп. HAH України.—1998.—№ 7.—С. 163—166.
3.  Демкив О. Т., Федык Я. Д. Полярность клеточной проницаемости и ее контроль фитохромом // Биофизи­ка.—1977.—22, 5.—С.
4.  Лазаренко А. С, Коваленко А. П., Пашук X. Т. Деякі спіральні структури протонеми листяних мохів // Укр. ботан. журн.—1961.—18, № 6.—С 89—98.
5.  Лакин Г. Ф. Биометрия. — М.: Высш. шк., 1990.— 352 с
6.  Синнот Э. Морфогенез растений. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1963.—603 с.
7.  Ворр М. Versuche zur Analyse von Wachstum und Differenzierung des Laubmoosprotonemas // Planta.— 1959.—53.—S. 178—197.
8.  Ворр М. Developmental Physiology of Bryophytes // New Manual Biology / Ed. R. M. Schuster. — The Hattori Bot. Lab. Nichinan, 1983.—P. 276—324.
9.  Demkiv О. Т., Khorkavtsiv Ya. D. Pundiak O. I. Changes of protonemal cell growth related to cytoskeleton organiza­tion // Cell Biology International.—2003.—27, N 3.— P. 187—189.
10.  Kern V. D., Sack F. D. Irradiance-dependent regulation od gravitropism by red light in protonemata of the moss Ceratodon purpureus // Planta.—1999.—209.—P. 299— 307.
11.  Kern V. D., Schwuchow J. M., Reed D. W., et al. Gravitropic moss cells default to spiral growth on the clinostat and in microgravity during spaceflight // Planta.— 2005.—221.—P. 149—157.
12.  Khorkavtsiv O. Ya., Kardash O. R. Gravity-dependent reactions of the moss Pohlia nutans // Adv. Space Res.— 2001.—27, N 5.—P. 989—993.
13.  Kofler L. Croissance spiralee du protonema de Funaria hygrometrica (L.) Sibth. — Paris: С R. Acad. Sci., 1957.—245.—P. 1823—1825.
14.  Kofler L. Contribution a l'eetude biologique de mousses cultivees in vitro: germination de spores, croissance et developpement du protonema chez Funaria hygrometrica // Revue Bryol. Lichen.—1959.—28, N 1-2.—P. 1—202.
15.  Nick P. Signaling to the microtubular cytoskeleton un plants // Int. Rev. Cytol.—1998.—184.—P. 140—144.
16.  Moore В., Zhou L., Rolland F., et al. Role of the Arabidopsis glucose sensor HXKI in nutrient, light and hormonal signalling // Science.—2003.—300.—P. 332— 336.
17.  Reski R. Development, genetics and molecular biology of mosses // Bot. Acta.—1998.—111.—P. 1 — 15.

18.  Thitamadee S., Tuchihara K., Hashimoto T. Microtubule basis for left-handed helical growth in Aradidopsis // Planta.—2002.—417.—P. 193.