Contents No 2, 2020

Space Energy, Power and Propulsion

Space and Atmospheric Physics

Koshovy, V.V., Ivantyshyn, О.L., Nogach, R.Т., Chernogor, L.F., Nazarchuk, Z.T., Melnyk, M.O., Kalita, B.I., Kharchenko, B.C., Romanyshyn, I.M., Lozynskyi, A.B., Rusyn, B.P., Karatayeva, L.M., Lyubinetsky, Z.I., Alyohina, L.V., Lipsky, V.K.
Language: Ukranian
Space Sci. & Technol. 2020; 26(2):19-58
Shuvalov, V.A., Simanov, V.G., Horolsky, P.G., Kulagin, S.N.
Language: Russian
Space Sci. & Technol. 2020; 26(2):59-71

Social Sciences in Space Exploration

History of Space Research

Language: Ukranian
Space Sci. & Technol. 2020; 26(2):93-94