Search

Search
Show only items where
Found 223 results
Author Title [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name is V  [Clear All Filters]
2015
1Lobanov LM, 2Volkov VS. Development and investigation of transformable-volume structures for space applications. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(4):32–38.
1Kuntsevich VM, 2Palagin OV, 1Gubarev VF, 3Babii NА, 4Volosov VV, 2Lisovyi OM, 3Melnychuk SV, 2Opanasenko VM, 4Shevchenko VM. Development of robust methods of precision attitude control of small spacecrafts and their implementation at the problem-oriented processors. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(1):03–09.
1Vidmachenko AP, 1Ivanov Yu.S, 1Syniavskyi II. The development of the imaging polarimeter’s polarizer on the basis of the polarizing film. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(4):19–23.
1Shulga AV, 2Kravchuk SG, 1Sybiryakova Ye.S, 3Bilinsky AI, 4Blagodyr Ya.T, 3Vovchyk EB, 5Epishev VP, 6Kara IV, 1Kozyryev YS, 7Koshkin NI, et al. Development of Ukrainian network of optical stations UMOS as component of control systems for near-Earth space. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(3):74–82.
1Fedorov PN, 1Akhmetov VS, 1Velichko AB, 2Shulga VM. The kinematics of the Galaxy by proper motions of stars. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(6):62–67.
1Lyalko VI, 1Popov MO, 2Yatsenko VO, 1Sakhatsky OI, 3Stankevich SA, 4Zelyk Ya.I, 5Kozlova AO, 6Movchan DM, 1Zholobak GM, 4Nabivach VI, et al. Remote estimation techniques of biophysical parameters of forest plant communities and agrophytocenoses within different landscape and climatic zones of Ukraine. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(4):81–83.
1Kordyum EL, 1Nedukha OM, 2Grakhov VP, 1Mel’nik AK, 1Vorobyova TM, 1Klimenko OM, 1Zhupanov IV. Study of the influence of simulated microgravity on the cytoplasmic membrane lipid bilayer of plant cells. Kosm. nauka tehnol. 2015 ;21(3):40–47.

Pages