Про стан та актуальні проблеми підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у галузі дистанційного зондування Землі

Лялько, ВІ, Попов, МО
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(2-3):114-120
https://doi.org/10.15407/knit2004.02.114
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Проведено ретроспективний аналіз підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів в Україні у галузі дистанційного зондування Землі. Висвітлено стан та актуальні проблеми підготовки кадрів.
Ключові слова: дистанційне зондування Землі, підготовка кадрів, соціогуманітарні аспекти
References: 
1.  Вульфсон Л. Д. Особливості формування тем­ператури та коефіцієнтів відбиття земних покровів у тепловому інфрачервоному і надвисокочастотно­му діапазонах стосовно дистанційного зондування у геологічних і природоохоронних цілях  //  Дис. ... канд. фіз.-мат. наук, спец. 05.07.12 — Дистанційні аерокосмічні дослідження.  УДК 528.8.04:(550.361: 504.43). — Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України, жовтень 2000 р.
2.  Веласко Еррера Віктор Мануель. Синтез опти­мальних   алгоритмів   дистанційних   вимірювань електрофізичних параметрів земної поверхні та її підповерхневих шарів // Дис. ... канд. техн. наук, спец. 05.07.12 — Дистанційні аерокосмічні дослід­ження. — Національний аерокосмічний університет ім.   М.   Є.   Жуковського   «Харківський  авіаційний інститут», травень 2001 р.
3.   Горошко  Є. А.  Імітаційні моделі зворотного розсіяння   радіолокаційних   сигналів   для   дистан­ційного визначення характеристик земної поверхні // Дис. ... канд. техн. наук, спец. 05.07.12 — Дис­танційні аерокосмічні дослідження. УДК 621.396: 681.3. — Національний аерокосмічний університет ім.   М.   Є.   Жуковського   «Харківський  авіаційний інститут», жовтень 2003 р.
4.   Яцевич   С.   Є.   Взаємозв'язок  характеристик розсіяного   сигналу   з   параметрами   поверхні   при багаточастотних методах дистанційного зондування // Дис. ... канд. фіз.-мат. наук, спец. 01.04.03. —Радіофізика. УДК 621.371.332. — Інститут радіо­фізики та електроніки ім. О. Я. Усикова, жовтень 2003 р.
5.   Пузанов   О.   О.   Розсіяння  відеоімпульсів  на шаруватих структурах з дисперсією і поглинанням // Дис .... канд. фіз.-мат. наук, спец. 01.04.03. — Радіофізика.   УДК   537.874.4.   —   Інститут   радіо­фізики та електроніки ім. О. Я. Усикова, грудень 2001 р.
6.  Воробель Р. А. Цифрова обробка зображень на основі   теорії   контрастності.   //   Дис....д-ра   техн. наук,   спец.   05.13.06   —   Автоматизовані  системи управління та прогресивні інформаційні технології. УДК 681.325. — Державний науково-дослідний інс­титут інфраструктури, м. Львів, липень 1999 р.
7.   Журавель  І.   М.  Локально-адаптивні  методи підвищення   контрастності   зображень   //   Дис. ... канд. техн. наук, спец. 05.13.06 — Автоматизовані системи  управління  та  прогресивні  інформаційні технології. УДК 681.325.  — Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури, жовтень 2001 р.
8.   Лукин В.  В. Локально-адаптивна фільтрація сигналів і зображень у багатоканальних системах дистанційного   зондування   Землі   //   Дис. ... д-ра техн.  наук,  спец.  05.07.12.  —  Дистанційні аеро­космічні  дослідження.   —   Національний  аерокос­мічний університет ім. М. Є. Жуковського «Хар­ківський авіаційний інститут», жовтень 2002 р.
9.  Цимбал О. В. Багатоетапна робасна адаптивна фільтрація багатоканальних зображень дистанцій­ного зондування // Дис. ... канд. техн. наук, спец. 05.07.12 — Дистанційні аерокосмічні дослідження. УДК   621.396.96(9)+681.325/.3.01(/.014/.016).   — Національний   аерокосмічний   університет   ім. М.  Є. Жуковського «Харківський авіаційний інс­титут», вересень 2003 р.
10.   Абрамов   С.   К.   Методи  вторинної  обробки сигналів  та  зображень  у  системах дистанційного зондування на основі використання міріадного оці­нювання // Дис. ... канд. техн. наук, спец. 05.07.12 —   Дистанційні   аерокосмічні   дослідження.   УДК 621.396.969:681.3.01. — Національний аерокосміч­ний   університет   ім.   М.   Є.   Жуковського   «Хар­ківський авіаційний інститут», грудень 2003 р.
11.  Ксендзук О. В. Оптимізація просторово-часо­вої обробки нестаціонарних стохастичних процесів у задачах дистанційних аерокосмічних досліджень скатерометричними   системами   //   Дис. ... канд. техн.  наук,  спец.  05.07.12.  —  Дистанційні аеро­космічні  дослідження.   УДК  621.396.96+537.874.4.—   Національний   аерокосмічний   університет   ім. М.  Є. Жуковського «Харківський авіаційний інс­титут», квітень 2002 р.
12.  Азімов О. Т. Розривні деформації зовнішніх прибортових  ділянок   центральної  частини   Дніп-ровсько-Донецької западини   (за комплексом дис­танційних і геолого-геофізичних даних) // Дис. ... канд.  геол.  наук,   спец.   04.00.23  —  Дистанційне зондування   Землі.   —   Центр   аерокосмічних   до­сліджень Землі ІГН НАН України, січень 1997 р.
13.  Костюченко Ю. В. Дослідження впливу енер-гомасообмінних процесів над вуглеводневими по­кладами   шельфових   областей   на   вид   теплового поля морської поверхні // Дис. ... канд. фіз.-мат. наук, спец. 01.04.12 — Геофізика. — Центр аеро­космічних  досліджень  Землі   ІГН   НАН   України, березень 1997 р.
14.   Мичак  А.   Г.   Глибинна  геологічна  будова, перспективи  нафтогазоносності  Українських  Кар­пат та Передкарпатського прогину за результатами аерокосмогеологічних методів досліджень // Дис. ... канд.   геол.   наук,   спец.   05.07.12   —  Дистанційні аерокосмічні дослідження.  УДК 528.88:553.98.  — Центр   аерокосмічних   досліджень   Землі,   лютий 1998 р.
15.   Філіпович   В.   Є.   Комплексне   застосування дистанційних аерокосмічних і польового газортут-ного методів при пошуках покладів вуглеводнів (на прикладі нафтогазоносних площ альпійської зони і Дніпрове-Донецької западини) // Дис. ... канд. ге­ол. наук,  спец. 05.07.12 — Дистанційні аерокос­мічні дослідження. УДК 528.88:553. — Центр аеро­космічних досліджень Землі, жовтень 2000 р.
16.   Тарангул Д.   О.  Великомасштабне аерокос­мічне картографування території з метою пошуку нафти і газу (теорія і практика робіт в Україні) // Дис. ...канд. географ, наук, спец. 11.00.12 — Гео­графічна   картографія.   УДК   528.94.77:553.98.   — Інститут географії, березень 2001 р.
17.   Янцевич О.  О. Застосування лінеаментного аналізу на основі матеріалів космофотозйомки при вирішенні гідрогеологічних та інженерно-геологіч­них задач (на прикладі Українського щиту) // Дис. ... канд.   геол.-мін.   наук,   спец.   04.00.23   —   Дис­танційні    аерокосмічні    дослідження.    УДК 556.3:550.814. — Центр аерокосмічних досліджень Землі, квітень 1994 р.
18.   Суханов   К.   Ю.   Методологія  використання аерокосмічної інформації для оцінки екологічного стану   водних   рослинних  ландшафтів   //   Дис. ... канд.   техн.  наук,   спец.  05.07.12   —  Дистанційні аерокосмічні дослідження. УДК 528.854+528.875. — Центр  аерокосмічних  досліджень Землі,   жовтень 2000 р.
19.  Білоус Л. Ф. Ландшафтно-екологічний аналіз агрогеосистем   для   цілей   управління   //   Дис. ... канд. географ, наук, спец. 11.00.11 — Конструктив-на географія і раціональне використання природних ресурсів. УДК 11.2:581.5. — Київський національ­ний університет ім. Т. Шевченка, вересень 2001 р.
20.  Ліщенко Л. П. Обгрунтування методики оцін­ки геоекологічного стану гірничопромислових тери­торій на основі ландшафтно-системного підходу і аерокосмічної інформації // Дис. ... канд. геол. на­ук,   спец.   05.07.12   —   Дистанційні   аерокосмічні дослідження. УДК 528.88.012:504.55.054:622(1)). — Центр   аерокосмічних   досліджень   Землі,   лютий 2004 р.
21.   Бурштинська  X.  В.   Теоретичні  та  методо­логічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та картометричними даними // Дис. ... д-ра техн. наук, спец. 05.24.02 — Фото­грамметрія та картографія. УДК 528.92. — Націо­нальний університет «Львівська політехніка», лис­топад 2003 р.
22.  Алі Махмуд Хасан Фаргал. Геоінформаційне картографування Йорданії: становлення і застосу­вання // Дис. ... канд. географ, наук, спец. 11.00.12 —   Географічна   картографія.   УДК   528.72/73: 625.745.11. — Інститут географії, березень 2004 р.
23.  Якимчук М. А. Просторове відновлення граві­таційних і магнітних полів для дистанційних до­сліджень Землі. //Дис. ... д-ра фіз.-мат. наук, спец 04.00.22  —  Геофізика.  УДК 550.381+550.8.38.  — Центр   аерокосмічних   досліджень   Землі,   січень 1998 р.
24.  Лі Михайло Єн Гон. Засоби підсупутникового забезпечення космічних сканерів кольору для до­слідження біооптичних властивостей морських вод // Дис. ... д-ра фіз.-мат. наук, спец. 04.00.22 — Геофізика. УДК 551.46.5. — Морський гідрофі­зичний інститут, листопад 2001 p.
25.   Козелков С.  В. Обгрунтування та розробка технічних шляхів побудови наземного радіотехніч­ного комплексу управління та ідентифікації кос­мічних апаратів середнього і далекого космосу // Дис. ... д-ра  техн.   наук,   спец.   05.07.12.   —   Дис­танційні аерокосмічні дослідження. — Національ­ний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковсь­кого  «Харківський  авіаційний  інститут»,   травень 2001 р.

26.  Якимчук В. Г. Методологія системного ана­лізу   дистанційного   зондування   Землі   для   вирі­шення задач екології та господарської діяльності // Дис. ... д-ра   техн.   наук,   спец.   05.07.12   —   Дис­танційні аерокосмічні дослідження. УДК 528.8.04: 519.876. — Центр аерокосмічних досліджень Землі, грудень 2003 р.