Особливості визначення висотних залежностей параметрів іоносферної плазми при некогерентному розсіянні радіохвиль

Мазманішвілі, ОС, Пуляєв, ВО, Рогожкін, ЄВ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(2-3):036-044
https://doi.org/10.15407/knit2004.02.036
Мова публікації: російська
Анотація: 
Представлено алгоритмічні процедури розв'язування зворотної задачі електродинаміки, пов'язаної із оцінкою структури і динаміки іоносферної плазми. Запропоновано метод регуляризації розв'язків зворотної задачі у дослідах з некогерентного розсіяння радіохвиль у іоносфері. Розглянуто кореляційний функціонал, визначений на комплекснозначному марківському процесі. Отримано аналітичні вирази, що описують статистичні характеристики такого функціоналу. Наведено приклад використання знайдених щільностей розподілу для підвищення вірогідності іоносферних вимірів у методі некогерентного розсіяння радіохвиль.
Ключові слова: іоносферна плазма, зворотна задача, некогерентне розсіяння
References: 
1.  Мазманишвили А. С. Коррелированные последовательности в задачах статистического оценивания  // Доклады НАН Украины.—2001.—7.—С. 21—25.
2.  Мазманишвили А. С., Пуляев В. А. Разработка информаци­онных технологий оценки параметров ионосферной плазмы в методе HP радиоволн // Космічна наука і технологія.— 2003.—9, № 4.—С. 51—58.
3.  Пуляев В. А. Влияние аппаратурных факторов на выбор обработки сигнала HP  //  Вести.  ХГПУ:  Сб.  науч.  тр.— 1999.—Вып. 31.—С. 87—89.
4.  Пуляев В. А. Алгоритм анализа функций невязки в процес­се расчета ионосферных параметров по АКФ сигнала некогерентного рассеяния // Вести. НТУ ХПИ: Сб. науч. тр.—2001.—Вып. 4.—С. 216— 218.
5.  Пуляев   В.   А Статистическое оценивание параметров ионосферы в методе  некогерентного рассеяния радиоволн //   Радіотехніка.— 2002.—Вип. 129.—С. 98—102.
6.  Рогожкин Е. В. Измерение параметров ионосферной плаз­мы по корреляционной функции сигнала HP // Ионосфер­ные исслед.—1979.—27.—С. 46—54.
7.  Рытов С. М. Введение в статистическую радиофизику. — М.: Наука, 1979.—404 с.
8.  Ситенко А. Г. Электромагнитные флуктуации в плазме. — Харьков: ХГУ, 1965.—183 с.
9.  Таран В.  И.  Исследование  ионосферы в  естественном и искусственно возмущенном состояниях методом HP // Гео­магнетизм и аэрономия.—2001.—41, № 5.—С. 659—666.
10.  Тихонов В. И., Миронов М. А. Марковские процессы. — М.: Сов. радио, 1977.—488 с.
11.  Эванс Дж. Теоретические и практические вопросы иссле­дования ионосферы методом некогерентного рассеяния ра­диоволн // ТИИЭР.—1969.—57, № 4.—С. 139—171.

12.  Farley D. Т. Radio wave scattering from the ionosphere // Meth. Exp. Phys.—1971.—98.—P. 139—186.