Структурні мотиви і процеси масопереносу в розплавах

Майборода, ВП, Молчановська, ГМ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(5-6):117-120
https://doi.org/10.15407/knit2002.05.117
Мова публікації: російська
Анотація: 
Дослідження присвячені визначенню можливої спадкової анізотропії самодифузії в металевих розплавах. Будова рідкого Zn зіставляється з замороженими структурами зразків. Для цього перед затвердінням проба відбиралась з використанням ефекту розшарування рідини на структурні фрагменти. Встановлено наявність в розплавах шарових фракталів і вільного об'єму у вигляді розсипу пор, які мають огранку. Будова киплячого розплаву характеризується колоїдами. Внутрішній об'єм колоїдів містить смугастий композиційний мотив. Вільний об'єм замороженої структури киплячого розплаву розподілений по межах колоїдів. На основі даних обґрунтовується вибір орієнтаційних параметрів монокристалів Zn для досліджень процесів самодифузії в його розплавах в умовах мікрогравітації.
Ключові слова: киплячий розплав, колоїди, масоперенос
References: 
1.  Гаврилин И. В. Плавление и кристаллизация металлов и сплавов. — Владимир: Владимирский госуниверситет, 2000.—260 с.
2.  Данилов В. И. Строение и кристаллизация жидкостей. — Киев: Изд-во АН УССР, 1956.—568 с.
3.  Ершов Г. С, Майборода В. П. Диффузия в металлургических расплавах. — Киев: Наук, думка, 1990.—224 с.
4.  Майборода В. П. Влияние обработки расплава на структуру и плотность цинка. — М., 1990.—Деп. в ВИНИТИ 17.05.90, № 2711-В90 (МФ, № 5).
5.  Майборода В. П. Изменеие структуры меди на стадии предплавления // Изв. АН СССР. Металлы.—1990.—№ 4, С. 49—52.
6.  Майборода В. П. Исследование поверхности олова при плавлении // УФЖ.—1991.—36, № 7.—С. 1083—1086.
7.  Майборода В. П. Влияние потоковой обработки расплава на структуру алюминия, никеля и меди // Расплавы.—1991. № 3.—С. 115—117.
8.  Майборода В. П., Лисенко А. А. Исследование природы возникновения ультрамелкокристаллической реечной структуры железа на стадии предплавления. — Киев, 1986.—27 с.—(Препринт / АН УССР. Ин-т проблем мате­риаловедения; № 12).
9.  Майборода В. П., Макара В. А., Молчановська Г. М. та ін. Структуроутворення при охолодженні перегрітого розплау алюмінія // Доп. HAH України.—2001.—№ П.—С. 64— 67.
10.  Майборода В. П., Максимова Г. О., Молчановська Г. М. та ін. Спадкові структури, отримані з розплаву нікелю // Вісник Київ, ун-ту. Сер. Фізико-математичні науки.— 2000.—Вин. 2.—С 520—523.
11.  Майборода В. П., Трефилов В. И., Максимова Г. А., Рево С. Л. Прямое исследование субмикроструктурных из­менений конденсата золота при нагреве // Металлофизика и новейшие технологии.—1997.—19, № 8.—С. 19—22.
12.  Майборода В. П., Трефилов В. И. и др. Изучение влияния температуры на ориентацию кристаллических островков олова в тонких пленках // Металлы.—1999.—№ 2.— С. 124—127.
13.  Maiboroda V. Р. // Thin Solid Films.—191-195, N 1-2.— P. 357—366.

14.  Maiboroda V. P., Molchanovskaya G. M. // Космічна наука і технологія.—2000.—6, № 4, С. 22—23.