Contents No 5, 2023

Spacecrafts and Payloads

Pylypenko, O.V., Khoroshylov, S.V., Nikolayev, D.O.
Language: English
Space Sci. & Technol. 2023; 29(5):003-019

Spacecraft Dynamics and Control

Kolobrodov, M.S., Lykholit, M.I., Tiagur, V.M., Vasylkovska, I.O., Kolobrodov, M.S.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2023; 29(5):020-032
Vambol, O.O., Kaluzhynov, I.V., Barakhov, K.P., Kondratiev, A.V.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2023; 29(5):033-050

Space Materials and Technologies

Space Life Sciences

Krisanova, N.V., Dudarenko, M.V., Pastukhov, A.O., Sivko, R.V., Kalynovska, L.M., Driuk, M.M., Nazarova, A.G., Gutich, I.І., Shliakhovyi, V.V., Pozdnyakova, N.G.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2023; 29(5):060-068

Astronomy and Astrophysics

Kozak, P.M., Luk’yanyk, I.V., Kozak, L.V., Stelya, O.B.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2023; 29(5):069-078
Shatokhina, S.V., Relke, H., Yizhakevych, O.M., Andruk, V.M., Mullo-Abdulov, A.Sh.
Language: English
Space Sci. & Technol. 2023; 29(5):079-087

Space Navigation and Communications

History of Space Research