Чисельна модель термоелемента

Марков, ОІ, Мизнікова, ОА
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(Supplement1):050-054
https://doi.org/10.15407/knit2004.01s.050
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Викладено основні результати числового розрахунку термоелемента, р-вітка якого має основу Ві2Те3, а n-вітка – монокристалічний сплав Bi0.88Sb0.12, в інтервалі температур гарячого спаю 100–300 К с урахуванням температурних залежностей кінетичних коефіцієнтів. Використано нову методику розрахунку. Температурні залежності кінетичних коефіцієнтів напівпровідникових матеріалів апроксимува-лись многочленами. Розраховано максимальні перепади температури, холодопродуктивність, оптимальні струми і геометрію віток. За значеннями максимального перепаду визначено ефективну добротність. Показано суттєві переваги нашої методики розрахунку термоелектричної добротності, що дозволяє значно уточнити розрахунки термоелектричних приладів космічного призначення.
References: 
1. Бурштейн А. И. Физические основы расчета полупроводниковых термоэлектрических устройств. — М.: Физматгиз, 1962.—136 с.
2. Иоффе А. Ф. Полупроводниковые термоэлементы. — М.-Л.: АН СССР, 1960.—188 с.
3. Марков О. И. Развитие физических основ оптимизации термоэлектрических охлаждающих устройств // Юбилейный научный сборник в честь 70-летия Орловского государственного университета. — Орел: Изд-во ОГУ, 2001.— С. 99—107.
4. Марков О. И., Мызникова О. А. Расчет термоэлемента с боковым сбросом тепла // Тез. докл. III Междунар. молодежной научно-практической конф. «Человек и космос». — Днепропетровск: НЦАОМУ, 2001.—С. 95.
5. Марков О. И., Мызникова О. А. Холодопроизводительность ступенчатого термоэлемента // Тез. докл. IV Междунар. молодежной научно-практической конф. «Человек и космос». — Днепропетровск: НЦАОМУ, 2002.—С. 358.
6. Термоэлектрические охладители / Под ред. А. Л. Вайнера. — М.: Радио и связь, 1983.—176 с.

7. Wolfe R., Smith E.  // Appl. Phys. Lett.—1962.—1, № 1.— P. 5—7.