Contents No 6, 2008

Space and Atmospheric Physics

Soroka, S.O., Mezentsev, V.P., Karataeva, L.M., Soroka, O.S.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2008; 14(6):073-088

Astronomy and Astrophysics

Shchukina, N.G., Kondrashova, N.M., Khomenko, O.V., Kostyk, R.I., Chornogor, S.M., Alikaeva, K.V., Olshevsky, V.L., Osipov, S.M., Andriyenko, O.V.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2008; 14(6):052-068