To the 70th birthday of Professor V.S. Khoroshylov

1Konyukhov, SN, 1Makarov, AL, 1Popiel, AM
1Yangel Yuzhnoye State Design Office, Dnipropetrovsk, Ukraine
Kosm. nauka tehnol. 2009, 15 ;(2):80-81
Publication Language: Russian