Contents No 2, 2019

Spacecraft Dynamics and Control

Pirozhenko, A.V., Maslova, A.I., Vasilyev, V.V.
Language: Russian
Space Sci. & Technol. 2019; 25(2):03-11
Safronov, A.V., Semon, B.Y., Nedilko, A.N.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2019; 25(2):12-21

Space Materials and Technologies

Avramov, K.V., Chernobryvko, M.V., Uspensky, B.V.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2019; 25(2):23-37

Space Instruments

Kokhanov, A.B., Venediktov, Yu.I., Barabanov, N.A., Venediktov, A.Yu.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2019; 25(2):38-42

Space and Atmospheric Physics

Cheremnykh, O.K., Cheremnykh, S.O., Kozak, L.V., Kronberg, E.A.
Language: Russian
Space Sci. & Technol. 2019; 25(2):43-59

Space Life Sciences

Lobachevska, O.V., Kyyak, N.Ya., Khorkavtsiv, Ya.D.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2019; 25(2):60-70

Social Sciences in Space Exploration